Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 4:14-19

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 4:14-19

Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 4:14-19

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn nhớ lại những người đã yêu thương và giúp đỡ bạn trong quá khứ hay không? Người đó quen biết bạn bao lâu?  Người đó giúp đỡ bạn điều gì? Bạn đã nhận sự giúp đỡ đó trong hoàn cảnh nào? Tại sao bây giờ bạn nhớ lại sự giúp đỡ đó? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Các tín hữu tại Phi-líp đã làm gì cho Sứ đồ Phao-lô (4:14b)?  Cảm nghĩ của Sứ đồ Phao-lô như thế nào trước hành động đó (4:14a)?
  2. Các tín hữu tại Phi-líp đã biết về Phúc Âm của Chúa khi nào (4:15a; Công Vụ 16:9-15)? Sứ đồ Phao-lô đã ở tại Phi-líp bao lâu (4:15b; Công Vụ 16:16-40)?  Như vậy, các tín hữu tại Phi-líp đã tin Chúa được bao lâu trước khi họ giúp đỡ  Sứ đồ Phao-lô tại Tê-sa-lô-ni-ca (4:15c-16; Công Vụ 17:1-3)?
  3. Các tín hữu tại Phi-líp đã làm gì (4:15c-16)? Kinh Thánh dạy gì về việc các tín hữu có trách nhiệm lo cho người hầu việc Chúa (Rô-ma 12:13; Ga-la-ti 6:6; Gia-cơ 2:15-16)? Kinh Thánh dạy gì về việc người hầu việc Chúa có thể nhận sự giúp đỡ (Ma-thi-ơ 10:9-10; I Cô-rinh-tô 9:14)? Sứ đồ Phao-lô cho biết ông không tìm kiếm điều gì (4:17a; I Cô-rinh-tô 9:11-13)? Lý do đích thực khiến Sứ đồ Phao-lô vui mừng về việc làm của các tín hữu tại Phi-líp là gì (4:17b; II Cô-rinh-tô 9:5)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Các tín hữu tại Phi-líp tin Chúa chưa được bao lâu, nhưng họ là người đã hổ trợ Sứ đồ Phao-lô trong công việc truyền giáo.  Bạn đã tin Chúa được bao lâu?  Bạn đã dâng hiến gì cho công việc truyền giáo ở những nơi khác?  Bạn đã làm gì để giúp đỡ người hầu việc Chúa tại những Hội Thánh mới mở ở những nơi xa xôi chưa có nhiều tín hữu?   
  2. Sứ đồ Phao-lô cho biết không phải ông vui vì nhận được sự giúp đỡ, nhưng bởi vì ông nhận biết sự trưởng thành thuộc linh của các tín hữu tại Phi-líp đã thể hiện qua hành động (4:17). Trong kinh nghiệm theo Chúa của bạn, bạn có thấy điều này đúng hay không? Khi nào thì bạn có thể dâng hiến rộng rãi? Khi nào thì bạn cảm thấy khó có thể dâng hiến? Nghĩa cử của các tín hữu tại Phi-líp khích lệ bạn điều gì?


Kinh Thánh:

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Tuy nhiên, nghĩa cử của anh em thật là tốt đẹp khi đã san sẻ hoạn nạn cùng với tôi. 15. Thưa các anh em tại Phi-líp! Khi anh em mới bắt đầu biết về Phúc Âm, lúc tôi rời khỏi Ma-xê-đoan, không có một hội thánh nào hiệp tác với tôi trong việc dâng hiến và thu nhận, ngoại trừ anh em. 16. Bởi vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, đã có một hai lần anh em gởi giúp cho những nhu cầu của tôi. 17. Không phải tôi tìm cầu quà cáp, nhưng tôi muốn thấy kết quả từ sự tăng trưởng thuộc linh của anh em.
Bản Dịch 1925

  1. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn, thì đã làm điều thiện. 15. Hỡi người Phi-líp, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng Tin Lành trong khi lìa xứ Ma-xê-đoan, thì ngoài hội thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả; 16. vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, anh em đã một hai lần gởi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. 17. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top