Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 4:9

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 4:9

Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 4:9

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn được ai khuyên hãy sống như thế nào hay không? Đời sống của người đó ra sao? Bạn có làm theo lời khuyên của người đó hay không?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Phi-líp hãy làm theo những điều gì (4:9a; I Cô-rinh-tô 11:1; I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6, 4:1-8; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:4, 3:6-10; Gia-cơ 1:22; II Phi-e-rơ 1:10; I Giăng 3:22)? Đối với những người đi học, năm bước căn bản mà họ cần phải thực hiện là gì (4:9)? Yếu tố quan trọng đem đến kết quả cho việc học tập là gì (4:9a; Phục Truyền 5:1; Ma-thi-ơ 5:19-20; I Cô-rinh-tô 10:31-33)? Kinh Thánh dạy gì về việc thực hành điều đã học (Gia-cơ 1:22-24)?  Đức Chúa Jesus khuyên những người nghe Ngài điều gì (Ma-thi-ơ 7:24)?
  2. Trong nguyên tắc giảng dạy, để các học viên có thể lãnh hội những điều nói trên thầy giáo cần làm gì (4:9)? Sứ đồ Phao-lô đã thực hiện những điều nầy như thế nào (4:9b; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:2-12)? Ngược lại, có một số người mang danh là người tin Chúa, nhưng họ đang sống như thế nào (3:18)? Đức Chúa Jesus dạy người tin Chúa cần phải làm gì (Ma-thi-ơ 5:15-16; Lu-ca 6:46; Giăng 13:17, 15:14)? Sứ đồ Phi-e-rơ nói gì về trách nhiệm của người giảng dạy (I Phi-e-rơ 4:11)?
  3. Kinh Thánh nói gì về sự bình an của Đức Chúa Trời (4:9b; Thi Thiên 4:8, 29:11, 147:14; Ê-sai 9:5-6, 26:12; Giăng 14:27)?  Tại sao khi chúng ta thực hành những điều mà những người hầu việc Chúa chân chính giảng dạy thì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chúng ta (4:7, Ê-sai 32:17, 48:18-19, 48:22; Ma-thi-ơ 7:24-27; Rô-ma 15:33; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:16; II Ti-mô-thê 1:2; Tít 1:4)? Kết quả của việc làm theo Lời Chúa sẽ đưa đến điều gì (Ma-thi-ơ 7:21; Dân Số Ký 6:26)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô đã dạy và các tín hữu đã học. Sứ đồ Phao-lô đã phân phát và các tín hữu đã nhận lãnh. Sứ đồ Phao-lô đã nói và các tín hữu đã nghe.  Sứ đồ Phao-lô đã thực hành và các tín hữu đã nhìn thấy. Đời sống thuộc linh của các tín hữu tại Hội Thánh của bạn hiện nay như thế nào? Nếp sống đó giống, hay không giống, khuôn mẫu mà người hầu việc Chúa tại Hội Thánh của bạn đang thực hiện? Khuôn mẫu đó như thế nào – Theo Kinh Thánh hay được sửa đổi chút ít cho phù hợp với trào lưu của xã hội bên ngoài Hội Thánh?
  2. Học tập, lãnh hội, lắng nghe, quan sát, và thực hành là những bước căn bản trong việc huấn luyện của bất cứ ngành nghề nào.  Điều này cũng đúng trong lĩnh vực thuộc linh.  Ngày nay Đức Thánh Linh là vị giáo sư vĩ đại của Hội Thánh.  Bạn đã dành bao nhiêu thì giờ để học tập với Ngài? Bạn lãnh hội được điều gì từ nơi sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh? Bạn lắng nghe Ngài như thế nào?  Bạn thấy Ngài đang làm gì trên thế giới, trên quốc gia, trên Hội Thánh của bạn? Bạn đang tập tành làm gì để hoàn tất những điều mà Chúa muốn bạn thực hiện?
  3. Trong cuộc đời theo Chúa của bạn, ai là người hầu việc Chúa mà bạn quý mến nhất?  Người đó đã giảng như thế nào và đã sống như thế nào theo lời người đó giảng?  Bạn học được gì từ nơi người đó?  Ngược lại, bạn có thấy người hầu việc Chúa nào sống không đúng như điều người đó giảng hay không? Bầy chiên của người đó ra sao? Bạn học được gì từ tất cả những điều đó? 


Kinh Thánh:
Phi-líp 4:9

Bản Dịch Việt Ngữ

9. Hãy tiếp tục thực hành những điều mà anh em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy nơi tôi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.

Bản Dịch 1925

9. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top