Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 4:8b

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 4:8b

Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 4:8b

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có biết một ai thường suy nghĩ về một điều gì đó, và rồi người đó đã làm như điều người đó suy nghĩ hay không?  Người đó suy nghĩ về điều gì? Chuyện tốt hay chuyện xấu?  Người đó đã làm gì? Và kết quả thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong bài học trước, bốn điều mà Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên nghĩ đến là gì (4:8a-e)? Bốn điều còn lại mà Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên suy nghĩ là gì (4:8f-h)? Thông thường, loài người thường suy nghĩ về điều gì (Lu-ca 16:15)? Tuy nhiên, Chúa muốn chúng ta làm gì (4:8k; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21)?
  2. Theo bạn những điều đáng được quý mến là những điều gì (4:8f)? Những điều mà ít người yêu thích là những điều nào (Ê-phê-sô 4:31)? Kinh Thánh dạy gì về những điều mà người tin Chúa nên yêu mến (Phục Truyền 6:5, 7:6-10, 10:12; Thi Thiên 135:3, 84:1; Ma-thi-ơ 12:29-31, 22:36-40; I Giăng 4:16; I Cô-rinh-tô 13:1-8; I Phi-e-rơ 4:8)? 
  3. Điều có tiếng tốt (4:8g) có phải luôn luôn là những điều thuộc về vật chất hay không (Châm Ngôn 22:1)? Ai là những người có tiếng tốt trong Hội Thánh thời ban đầu (Công Vụ 6:3, 10:22, 22:12)? Kinh Thánh dạy gì về Đấng đáng được tôn kính bởi vì sự tốt lành của Ngài (Nê-hê-mi 4:14; Thi Thiên 96:4, 111:9; II Cô-rinh-tô 5:11)? 
  4. Ai là người đã được nhiều người khen ngợi về đức hạnh của mình (Ru-tơ 3:11)? Kinh Thánh nói gì về giá trị của đức hạnh (Châm Ngôn 12:4; 31:10; 29:2)? Kinh Thánh khuyến khích người tin Chúa làm gì (4:8h; II Phi-e-rơ 1:5)?   
  5. Muốn được chính quyền khen ngợi, chúng ta cần làm gì (Rô-ma 13:3)? Một số người được khen ngợi vì điều gì (II Cô-rinh-tô 8:18)? Ai là người nhận được khen ngợi từ Đức Chúa Trời (Rô-ma 2:29)? Khi nào thì sự khen ngợi của Chúa sẽ được bày tỏ (I Cô-rinh-tô 4:5)? Ai là Đấng xứng đáng được tôn ngợi (II Sa-mu-ên 22:4; 22:50, I Các Vua 8:56, 10:9)? Thái độ thích đáng của người tin Chúa đối với Chúa là gì (Thi Thiên 34:1)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có một phương châm nói rằng: “Suy tưởng đưa đến hành động. Hành động tạo thành thói quen.  Thói quen sinh ra tính tình.  Tính tình đem đến số phận”.  Nếu phương châm này được áp dụng trong lĩnh vực giáo dục, theo bạn, bạn muốn cho các thanh thiếu niên thường xuyên suy nghĩ về những điều gì? Tại sao? Ngược lại, những điều gì bạn không muốn họ suy nghĩ tới?
  2. Trong câu Kinh Thánh này (4:8), Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta hãy suy nghĩ về sự chân thật”, “cao quý”, “công chính”, “trong sạch”, “đáng yêu”, “đáng kính’, “đức hạnh”, và “đáng khen ngợi”.  Bạn đang suy nghĩ về những điều chân thật”, “cao quý”, “công chính”, “trong sạch”, “đáng yêu”, “đáng kính’, “đức hạnh”, và “đáng khen ngợi” nào? Nếu bạn được yêu cầu liệt kê một số phẩm chất cao đẹp để giúp một người khác trau giồi phẩm hạnh của người đó, bạn sẽ liệt kê những điều gì?   


Kinh Thánh: Phi-líp 4:8

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Cuối cùng, thưa anh em, điều gì chân thật, điều gì cao quý, điều gì công chính, điều gì trong sạch, điều gì đáng yêu, điều gì đáng kính, nếu có đức hạnh nào, hay nếu có điều gì đáng khen ngợi, hãy nghĩ đến những điều đó.

Bản Dịch 1925

  1. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top