Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 4:8

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 4:8

Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 4:8

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Bạn thường suy tư về những điều gì?  Những suy tư đó là những tư tưởng tích cực hay tiêu cực?   Những suy tư đó ảnh hưởng như thế nào trên cuộc sống của bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Trong phần cuối của bức thư, Sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu tại Phi-líp suy nghĩ về những điều gì (4:8; Thi Thiên 15:2)? Xin liệt kê 8 điều mà Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên nghĩ đến? Một người thường suy nghĩ đến những điều nầy sẽ như thế nào (Rô-ma 14:18; I Phi-e-rơ 2:12)?
 2. Kinh Thánh nói gì về sự chân thật (4:8b)? Người tin Chúa có mối quan hệ như thế nào với lẽ thật (I Giăng 2:21)?  Chúa muốn người tin Chúa sống như thế nào (Thi Thiên 51:6; I Cô-rinh-tô 13:6; II Cô-rinh-tô 13:8; Ê-phê-sô 4:21-25)? Ai là Đấng có lời nói chân thật (II Sa-mu-ên 7:28; Giăng 8:45), có hành động chân thật (Nê-hê-mi 9:33; Thi Thiên 25:10), và được gọi là Đấng Chân Thật (Thi Thiên 31:5; Ma-thi-ơ 22:16; Giăng 14:6, 14:16-17, 15:26; Rô-ma 3:7; Ê-phê-sô 4:24)? Kinh Thánh cho biết điều gì còn được gọi chân lý (Giăng 17:17)? Chúa muốn chúng ta làm gì với lẽ thật (II Ti-mô-thê 2:15; I Giăng 3:18)?
 3. Suy gẫm về sự “cao quý” (BDVN) hay việc “đáng tôn” (BD1925) là suy nghĩ về những điều gì (4:8c)?  Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cần tôn trọng ai (Lê-vi Ký 19:3; Thi Thiên 40:16)?  Kinh Thánh nói gì về những điều đáng quý và đáng tôn trọng (Thi Thiên 19:9-10, 36:7; 119:72, 139:17)? Kinh Thánh khuyên chúng ta dành sự tôn quý của mình cho ai (II Sa-mu-ên 22:47; Thi Thiên 29:1-2; 34:3; I Ti-mô-thê 1:17; Tít 2:10; Khải Huyền 4:9-11, 5:12-13, 7:10)?  Kết quả của một người tôn cao Chúa là gì (Thi Thiên 50:23)?
 4. Người tin Chúa cần có thái độ nào với sự công chính (4:8d)? Kinh Thánh cho biết bản chất công chính hay công bình là của ai (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:27; Phục-truyền 32:4)?  Đức Chúa Trời đã làm gì để chúng ta có thể có được sự công chính (Công Vụ 13:39; Rô-ma 8:1-5)? Chúng ta cần làm gì để có được sự công chính (Rô-ma 3:22, 3:36, 3:28, 3:30 4:5, 4:22, 1:17)? Phẩm chất công chính cần thiết như thế nào cho những người lãnh đạo nói chung và trong Hội Thánh nói riêng (Mác 6:20; Lu-ca 2:25, 23:50; Công Vụ 10:22, Tít 1:8)?
 5. Kinh Thánh cho biết điều gì là trong sạch (Thi Thiên 12:6)?  Làm thế nào để chúng ta có thể được trong sạch (Tít 2:14)?  Vài cách thể hiện phẩm chất trong sạch mà Kinh Thánh nói đến là gì (Gia-cơ 1:27, 3:17)? Sứ đồ Giăng lưu ý lý do nào khiến chúng ta phải sống trong sạch (I Giăng 3:2-3)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Ngược lại của sự chân thật”, “cao quý”, “công chính”, “trong sạch”, “đáng yêu”, “đáng kính’, “đức hạnh”, và “đáng khen ngợi” là những điều gì?  Nếu một người tin Chúa nhưng luôn suy gẫm về những điều trái ngược với những điều mà Sứ đồ Phao-lô đã khuyên ở trên (4:18), theo bạn người đó sẽ như thế nào? 
 2. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà thật và giả khó có thể phân biệt, điều cao quý bị xem thường, người sống công chính bị xem là ngu dại, và sự trong sạch bị xem là không cần thiết. Những quan điểm đó đã và đang ảnh hưởng như thế nào trong nhận thức và trong cuộc sống của nhiều người hiện nay và của chính bạn? Việc suy nghĩa về những điều chân thật”, “cao quý”, “công chính”, “trong sạch”, “đáng yêu”, “đáng kính’, “đức hạnh”, và “đáng khen ngợi” có thể đem lại lợi ích gì? Làm thế nào để những tia sáng chân thật”, “cao quý”, “công chính”, và “trong sạch” trong đời sống của người tin Chúa có thể tỏa sáng trong môi trường đang thiếu vắng những điều đó (Ma-thi-ơ 5:16)?
 3. Kinh Thánh nói gì về kết cuộc của những người sống gian dối (Công Vụ 5:1-11), sống đê tiện (I Cô-rinh-tô 6:10), sống bất công (I Các Vua 21:1-19; II Các Vua 9:7-13), và sống ô nhơ (Ê-xê-chi-ên 22:23-31)?


Kinh Thánh:

Bản Dịch Việt Ngữ

 1. Cuối cùng, thưa anh em, điều gì chân thật, điều gì cao quý, điều gì công chính, điều gì trong sạch, điều gì đáng yêu, điều gì đáng kính, nếu có đức hạnh nào, hay nếu có điều gì đáng khen ngợi, hãy nghĩ đến những điều đó.
Bản Dịch 1925

 1. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top