Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 4:6-7

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 4:6-7

Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 4:6-7

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn lo lắng hay không? Nếu có, lúc đó bạn thường suy nghĩ về những điều gì?  Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Phi-líp điều gì (4:6a)? Sự lo lắng bộc lộ những gì trong nhận thức của người đang lo lắng (Ma-thi-ơ 6:25-26)? Đức Chúa Jesus dạy gì về mối nguy hại của sự lo lắng (Ma-thi-ơ 6:27, 13:22, Mác 4:19; Lu-ca 21:34)? Xin cho biết sự khác biệt giữa lo lắng (4:6a, Truyền-đạo 5:3) và lo toan (Châm-ngôn 30:25; Lu-ca 2:49; II Cô-rinh-tô 11:28)?
  2. Thay vì để những nhận thức sai lầm trong tâm trí làm dao động tấm lòng của mình, trước những khó khăn thử thách Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên làm những điều gì (4:6b; Thi Thiên 42:5, 42:6, 42:11, 43:5)? Kinh Thánh nói gì về sự cầu nguyện (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-17, II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1, I Ti-mô-thê 2:8, Gia-cơ 5:16, I Phi-e-rơ 4:7, Giu-đe 1:20)? Kinh Thánh dạy gì về sự nài xin (Ma-la-chi 1:9, Mác 5:23, Lu-ca 5:12, 7:4, Giăng 14:16)? Kinh Thánh nói gì về việc cầu nguyện và nài xin cùng đi đôi với nhau (4:6, Ê-phê-sô 6:18; I Ti-mô-thê 2:1, 5:5)? Kinh Thánh nói gì về sự cảm tạ Đức Chúa Trời (I Sử-ký 16:34; Thi Thiên 50:14, 52:9, 75:1)?
  3. Chúng ta nên trình dâng những nhu cầu của mình cho ai (4:6b)? Kết quả của việc trình dâng cho Chúa là gì (4:7)?  Giải pháp của Đức Chúa Trời là giải pháp như thế nào (4:7b; Ê-phê-sô 3:19; Khải Huyền 2:17)? Thay vì giải quyết những khó khăn ngoại tại, Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề từ nơi đâu (4:7c)? Tại sao khi “tấm lòng và ý tưởng” của chúng ta được đặt ở “trong Đấng Christ”, điều đó sẽ đem lại cho chúng ta sự bình an (4:7d, 4:9; Ê-sai 26:3; Giăng 14:27; Cô-lô-se 3:15)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô cho biết chúng ta có được sự bình an khi tấm lòng và ý tưởng của chúng ta được đặt ở trong Đấng Christ (4:7). Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường đặt tấm lòng và suy nghĩ của mình ở đâu?  Mỗi ngày chúng ta đem những điều gì vào trong tâm tư và trong nhận thức của mình? Những điều đó đã làm xao xuyến tấm lòng của chúng ta như thế nào (Thi Thiên 142:3)? Theo lời dạy của Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta cần làm gì (4:6; Thi Thiên 42:5, 42:6, 42:11, 43:5)?
  2. Trong kinh nghiệm theo Chúa của bạn, khi gặp khó khăn, bạn có áp dụng lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô là “dùng lời cầu nguyện và nài xin, cùng sự cảm tạ mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời” hay không? Đức Chúa Trời có thực hiện điều Ngài đã hứa hay không? Nếu có, Ngài đã ban cho bạn sự bình an như thế nào? Nếu không, bạn đang còn lo lắng những điều gì? Lúc bạn lo lắng, tấm lòng và tâm trí của bạn đang hướng vào nghịch cảnh khó khăn hay tấm lòng và tâm trí bạn đã được đặt ở trong Đấng Christ? Kinh Thánh cho biết lúc Sứ đồ Phi-e-rơ chú tâm vào giông bão, điều gì đã xảy ra cho ông (Ma-thi-ơ 14:30)?  Ngược lại, khi Sứ đồ Phi-e-rơ nhìn vào Đức Chúa Jesus thì ông có thể làm gì (Ma-thi-ơ 14:29)?    


Kinh Thánh:

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện và nài xin, cùng sự cảm tạ mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. 7. Và sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng của anh em cùng ý tưởng của anh em, trong Đấng Christ Jesus.
Bản Dịch 1925

  1. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top