Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 4:4-5

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 4:4-5

Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 4:4-5

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Trong xã hội ngày nay, niềm vui mà nhiều người có được thường dựa trên những điều gì?  Niềm vui đó có tồn tại lâu dài hay không?  Nếu có, tại sao có? Niềm vui đó kéo dài được bao lâu?  Nếu không, tại sao niềm vui đó không thể kéo dài miên viễn?  

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Phi-líp điều gì (4:4a, 2:18, 3:1)?  Xin cho biết hai đặc điểm của niềm vui mà Sứ đồ Phao-lô đang nói đến (4:4a)? Kinh Thánh dạy gì về cội nguồn của niềm vui (Ga-la-ti 5:22; I Sử Ký 16:31-33; Nê-hê-mi 8:10; Thi-thiên 97:1, 100:1-3, 149:2; Ê-sai 12:2-4, 65:13-14, 66:12-14; Giô-ên 2:23; Sô-phô-ni 3:14-17; Ma-thi-ơ 5:12; Rô-ma 5:2-3; I Phi-e-rơ 4:13), về sự vui vẻ ở trong Chúa (Gióp 22:26; Thi-thiên 32:11, 33:1, 37:4, 66:6; Ê-sai 29:19, 41:16; 61:10; Ha-ba-cúc 3:17-18; Xa-cha-ri 10:7; Lu-ca 1:46-47; Rô-ma 5:11), về sự vui vẻ với những người ở trong Chúa (4:4a; Phục Truyền 12:18, 16:11; I Sa-mu-ên 2:1; I Sử Ký 15:28, 29:22; Thi Thiên 42:4), và về sự luôn luôn vui mừng (4:4a; Gióp 35:10; Thi Thiên 5:11, 34:1-2, 145:1-2, 146:2; Công Vụ 5:41, 16:25; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18; Gia-cơ 1:2-4; I Phi-e-rơ 1:6-8; II Phi-e-rơ 3:8-14)?
 2. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại lời khuyên nào (4:4b)? Khi đưa ra những lời khuyên này, Sứ đồ Phao-lô đang ở trong hoàn cảnh nào (1:7)? Sứ đồ Phao-lô có thật sự vui mừng trong hoàn cảnh như vậy hay không (4:10; Công Vụ 16:22-26)? Kinh nghiệm đó đã ảnh hưởng như thế nào đến đức tin của các tín hữu tại Phi-líp?
 3. Sứ đồ Phao-lô đã khuyên các tín hữu tại Phi-líp điều gì nữa (4:5a)? Người nhu mì là người như thế nào (Sô-phô-ni 2:3; Ma-thi-ơ 11:29; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:7; Gia-cơ 1:21)? Đức Chúa Jesus dạy gì về sự nhu mì (Ma-thi-ơ 5:39-42, 6:25, 6:84; Lu-ca 6:29-35, 12:22-30, 21:34)? Người nhu mì sống như thế nào (Sô-phô-ni 2:3; Gia-cơ 3:13-17)? Phần thưởng dành cho người nhu mì là gì (Thi Thiên 25:9; Ê-sai 29:19; Ma-thi-ơ 5:5, 11:29)?
 4. Lý do khiến Sứ đồ Phao-lô đưa ra những lời khuyên nêu trên là gì (4:5b)? Theo bạn, việc biết Chúa đang ở gần (Ma-thi-ơ 24:48-50; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:2; Gia-cơ 5:8-9; II Phi-e-rơ 3:8-14; Khải Huyền 22:7, 22:20) ảnh hưởng như thế nào trong thái độ sống vui mừng và nhu hòa của các tín hữu trong Hội Thánh (Ma-thi-ơ 24:48-50; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:2-4; Hê-bơ-rơ 10:24-25; I Phi-e-rơ 4:7; II Phi-e-rơ 3:11-14; Khải Huyền 22:12)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Sứ đồ Phao-lô đã khuyên các tín hữu tại Phi-líp hãy luôn luôn vui mừng (4:4) trong lúc ông đang ở tù (1:17). Theo bạn việc Sứ đồ Phao-lô đã ca hát tại trong tù, – đã làm rúng động nhà ngục ngay tại thành phố Phi-líp – ảnh hưởng như thế nào trên thái độ của các tín hữu tại Phi-líp khi nghe lời khuyên này của ông (Công Vụ 16:11-26)? Theo bạn, thái độ sống của những người hầu việc Chúa sẽ ảnh hưởng như thế nào trên nếp sống của những người được họ hướng dẫn?
 2. Trước khi đưa ra lời khuyên “hãy vui mừng trong Chúa” (4:4), Sứ đồ Phao-lô đã khuyên Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ “hãy hiệp ý trong Chúa (4:2). Theo bạn, sự hiệp ý trong Chúa và sự vui mừng trong Chúa liên hệ với nhau như thế nào (Ê-sai 29:19)?
 3. Trong cuộc sống, niềm vui của con người thường đặt nơi đâu (Châm-ngôn 5:18, 7:18, 15:21, 15:23, 15:30, 21:17, 23:25, 24:17, 27:11; Truyền-đạo 2:3, 2:10, 2:25, 3:22, 7:14, 10:19, 11:9; Nhã-ca 1:4)? Kinh Thánh cho biết niềm vui của người tin Chúa không đặt trên điều gì, nhưng đặt nơi ai (Thi Thiên 9:2, 32:11, 33:1, 33:21, 97:12, 104:34)?  Ngài là Đấng như thế nào (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:18; Thi Thiên 9:7; Hê-bơ-rơ 13:8)? Vì sao sự khác biệt trong chỗ dựa căn bản đó của niềm vui, khiến người tin Chúa có được niềm vui miên viễn (Gióp 35:10; Thi Thiên 52:8, 100:5, 118:1, 121:8, 125:1; Ê-sai 61:10)?
 4. Kinh Thánh cho biết sống theo sự khôn ngoan của loài người thường dẫn đến sự ghen ghét và tranh cạnh (Gia-cơ 3:15-16). Tuy nhiên, sống theo sự khôn ngoan thiên thượng thì đem đến sự nhu mì và hòa thuận (Gia-cơ 3:17-18; Thi Thiên 25:9). Trong kinh nghiệm sống của bạn, điều này có đúng không? Lời Chúa cho biết giải pháp tốt nhất cho những xung đột tranh cạnh trong gia đình, trong cộng đồng, trong Hội Thánh, và  trong xã hội là gì (Ma-thi-ơ 21:5, 11:29)?


Kinh Thánh: Phi-líp 4:4-5

Bản Dịch Việt Ngữ

 1. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi nhắc lại: Hãy vui mừng! 5. Hãy cho mọi người biết sự nhu hòa của anh em. Chúa đang ở gần.
Bản Dịch 1925

 1. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. 5. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi.

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top