Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 3:20-21

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 3:20-21

Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 3:20-21

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phải tạm chia tay với một người thân yêu của mình hay không?  Bạn có mong ước sẽ gặp lại người đó không? Nếu khi gặp lại nhau, người đó hoàn toàn không giống như người mà bạn thường suy nghĩ, thì bạn cảm thấy thế nào?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Để tránh trường hợp sống như là một kẻ thù với thập tự giá của Đấng Christ, Sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở người tin Chúa điều gì (3:20a)? Kinh Thánh nói gì về địa vị công dân thiên quốc của chúng ta (Ê-phê-sô 2:19, 2:6)?  Nếu biết địa vị của mình như vậy, chúng ta cần có nhận thức nào (I Phi-e-rơ 2:11)? Chúng ta nên có thái độ như thế nào đối với cuộc sống hiện tại (Phi-líp 1:27, Cô-lô-se 3:1-4)?   
  2. Là công dân thiên quốc, chúng ta trông mong điều gì (3:20b)?  Chúng ta cần gần gũi với những người nào (Hê-bơ-rơ 12:22-24)? Chúng ta cần tuân thủ những luật lệ nào và do ai cai trị (Hê-bơ-rơ 8:10-12, 12:23-24)? Trong lúc trông chờ Đức Chúa Jesus, chúng ta cần làm gì (I Cô-rinh-tô 1:6-8)?
  3. Bên cạnh địa vị công dân thiên quốc, người tin Chúa còn nhận được điều gì nữa (3:21a; Giăng 3:2)?  Đức Chúa Jesus đã có một thân thể như thế nào sau khi Ngài phục sinh (Mác 16:12-14; Lu-ca 24:36-43)? Kinh Thánh cho biết thân thể mới mà người tin Chúa được nhận lãnh sẽ như thế nào (Rô-ma 8:23; I Cô-rinh-tô 15:42-53; Cô-lô-se 3:4; I Giăng 3:2)? Nhờ điều gì chúng ta có thể nhận lãnh một thân thể tuyệt vời như vậy (3:21b; Ê-phê-sô 1:19-22; I Cô-rinh-tô 15:28)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn cảm thấy buồn khi nghe một tin tức liên quan đến hành động không tốt của một người Việt Nam nào đó hay không?  Người đó đã làm gì? Hành động của người đó đã làm tổn thương cộng đồng người Việt khắp nơi như thế nào? Có bao giờ bạn cảm thấy buồn khi nghe một tin tức liên quan đến hành động không tốt của một người tin Chúa nào đó hay không?  Người đó đã làm gì? Hành động của người đó đã làm tổn thương cộng đồng người tin Chúa như thế nào? Bạn ước mong lẽ ra người đó nên có thái độ sống như thế nào?
  2. Là một công dân của thiên quốc, chúng ta cần sống theo luật lệ của nơi nào và theo sự điều khiển của ai (Hê-bơ-rơ 8:10-12)? Khi có những xung đột của luật lệ trong đời nầy với luật lệ của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải có thái độ nào (Công Vụ 4:19; 5:29)?
  3. Trước khi về trời Đức Chúa Jesus đã hứa điều gì (Giăng 14:3)? Chúa mong gặp lại bạn, nhưng bạn có nôn nóng gặp lại Chúa hay không?  Nếu có, điều gì thôi thúc bạn gặp lại Ngài?  Nếu không, điều gì khiến bạn e dè chưa muốn gặp Chúa vào lúc này?

 

Kinh Thánh:

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Thưa anh em! Hãy bắt chước tôi và quan sát những người sống theo gương mẫu mà anh em đang có trong chúng tôi. 18. Bởi vì có nhiều người đang sống như là kẻ thù với thập tự giá của Đấng Christ. Tôi đã thường nói về họ với anh em, và bây giờ tôi nhắc lại trong nước mắt.  19.  Kết cuộc của họ là sự diệt vong; họ lấy bụng mình làm chúa của mình; và lấy điều ô nhục làm vinh quang, chỉ nghĩ đến chuyện thế tục.
  2. Nhưng chúng ta là công dân thiên quốc, và từ đó chúng ta trông đợi Đức Chúa Jesus Christ – Đấng Cứu Chuộc – 21. là Đấng sẽ biến đổi thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, bằng quyền năng Ngài dùng để khiến muôn vật suy phục Ngài.
Bản Dịch 1925

  1. Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. 18. Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. 19. Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. 20. Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, 21. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top