Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 03:17-19

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 03:17-19

Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 3:17-19

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ có người nào khen bạn giống cha hay mẹ của bạn hay không?  Người đó nói bạn giống cha hay mẹ của bạn những điểm nào?  Điểm tốt hay xấu?  Ngược lại, có ai nói rằng bạn không có chút gì giống cha hay mẹ của bạn hay không? Bạn cảm thấy như thế nào? Tại sao người đó lại nói như vậy?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa chỉ là một bước căn bản trong cuộc đời của người tin Chúa,  Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Phi-líp điều gì (3:17a)?  Bên cạnh chức vụ giảng dạy, phân đoạn Kinh Thánh này cho biết Sứ đồ Phao-lô đang sống như thế nào (3:17c; I Cô-rinh-tô 4;15, 10-32-33, 11:1; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:10-14; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-9)? Thật ra khuông mẫu tốt đẹp nhất của chúng ta là ai (Hê-bơ-rơ 12:2; I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6)?  Tuy nhiên, bởi vì nhiều người chưa biết Chúa không thể nhìn thấy Chúa, họ chỉ có thể nhìn thấy ai (3:17a-b; I Phi-e-rơ 5:3; Thi Thiên 37:37; Rô-ma 16:17; III Giăng 1:11)?
  2. Trong khi có rất nhiều người tin Chúa đã và đang sống tận tụy, hy sinh, khiêm nhường, chịu khổ hầu việc Chúa, có một số người tin Chúa khác đang sống như thế nào (3:18a)? Thập tự của Chúa biểu tượng cho điều gì (Ma-thi-ơ 20:19, 23:34; 27:26; Mác 8:34; Lu-ca 14:27; I Cô-rinh-tô 1:13, 1:18; Phi-líp 2:8; Cô-lô-se 1:20, 2:14-15; Hê-bơ-rơ 12:2)?  Theo bạn, sống giống như là “kẻ thù của thập tự” nghĩa là sống như thế nào (3:18b, 2:21; Ê-phê-sô 2:2)? Đây có phải là những trường hợp đầu tiên hay không (3:18c)? Tại sao Sứ đồ Phao-lô lại khóc (3:18d; Công Vụ 20:19; Giê-rê-mi 9:1)?
  3. Những người sống như là “kẻ thù của thập tự” là ai (Ma-thi-ơ 7:15-19; Mác 14:32; Công Vụ 20:29-30; II Cô-rinh-tô 11:13; II Ti-mô-thê 4:1-2)? Xin cho biết ba đặc điểm của những người như vậy (3:19b-d)? Kinh Thánh nói gì về những người sống theo cái bụng của mình (3:19b; Rô-ma 16:17; Tít 1:12)? Kinh Thánh nói gì về những người lấy điều ô nhục làm vinh quang (3:19b; Rô-ma 6:1; Giu-đe  1:13)? Kinh Thánh nói gì về những người chỉ nghĩ đến chuyện thế tục (3:19b; Rô-ma 8:15-17; Cô-lô-se 3:2)? Số phận của những người như vậy sẽ như thế nào (3:19a; Ma-thi-ơ 25:30; I Cô-rinh-tô 3:12-15)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô không chỉ giảng Lời Chúa nhưng ông đã sống làm gương mẫu cho những người tin Chúa (3:17).  Một số người ngày nay bị vấp phạm khi họ nhìn xem cuộc đời của một vài người chia sẻ Lời Chúa nhưng không sống theo Lời Chúa.  Bạn có ở trong số đó hay không?  Bạn là người bị vấp phạm hay là người đã gây vấp phạm?  Lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở bạn điều gì?
  2. Thập tự của Chúa biểu tượng cho sự đau đớn, cho sỉ nhục, cho tình yêu, cho sự hy sinh, cho sự tha thứ, cho sự giải hòa, cho vinh quang của Đức Chúa Trời, …. Là một người tin Chúa, bạn có đang sống giống như Chúa đã sống – hay vô tình hoặc cố ý – bạn đang sống như những người mà Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến trong (3:18-19)? Ngày nay nhiều người không biết Chúa là ai, nhưng họ chỉ biết bạn là một người tin Chúa.  Những người đó thấy đặc điểm nào của Chúa qua cuộc sống của bạn? Những người đó thỏa lòng hay thất vọng khi nhìn thấy bạn sống như vậy?

Kinh Thánh:

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Thưa anh em! Hãy bắt chước tôi và quan sát những người sống theo gương mẫu mà anh em đang có trong chúng tôi. 18. Bởi vì có nhiều người đang sống như là kẻ thù với thập tự giá của Đấng Christ. Tôi đã thường nói về họ với anh em, và bây giờ tôi nhắc lại trong nước mắt.  19.  Kết cuộc của họ là sự diệt vong; họ lấy bụng mình làm chúa của mình; và lấy điều ô nhục làm vinh quang, chỉ nghĩ đến chuyện thế tục.
  2. Nhưng chúng ta là công dân thiên quốc, và từ đó chúng ta trông đợi Đức Chúa Jesus Christ – Đấng Cứu Chuộc – 21. là Đấng sẽ biến đổi thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, bằng quyền năng Ngài dùng để khiến muôn vật suy phục Ngài.
Bản Dịch 1925

  1. Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. 18. Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. 19. Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. 20. Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, 21. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top