Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 3:1-6

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 3:1-6

Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 3:1-6

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu bạn có cơ hội để nói về chính mình, bạn sẽ hãnh diện về điều gì? Về dòng dõi, về gia đình, về tài năng, về kiến thức, về những điều bạn đã làm, về những thành công, …? Niềm tự hào về tất cả những điều đó đã đưa bạn đến đâu: Vui hay buồn, thỏa lòng hay nuối tiếc, hạnh phúc hay cay đắng, …? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau cùng, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên có thái độ nào (3:1a, 2:18, 4:4)? Động lực nào khiến Sứ đồ Phao-lô phải trình bày những vấn đề tế nhị trong Hội Thánh (3:1b)? Xin cho biết ba danh từ mà Sứ đồ Phao-lô đã dùng để mô tả các giáo sư giả (3:2)? Kinh Thánh nói gì về những người được so sánh như loài chó (3:2a; Thi Thiên 22:16, Thi Thiên 59:1-17, Ê-sai 56:9-12; Ga-la-ti 5:15; Khải Huyền 22:15), về những người làm việc gian tà (3:2b; Thi Thiên 119:115, 59:1-17; Ma-thi-ơ 7:22-23; II Cô-rinh-tô 11:13; Ga-la-ti 5:15; II Phi-e-rơ 2:18-20), và những người cắt bì giả hiệu (3:2c, 2:3d; Ga-la-ti 6:13-15; Tít 1:10)?
  2. Sứ đồ Phao-lô gọi người tin Chúa là những người như thế nào (3:3a)? Ba đặc điểm của một người như vậy là gì (3:3b-d)? Kinh Thánh nói gì về sự thờ phượng bởi Đức Thánh Linh (3:3b; Ma-la-chi 1:11; Giăng 4:23-24; Rô-ma 1:9, 7:6, 8:15, 8:26-27; Ê-phê-sô 6:18; Giu-đe 1:20), sự vui mừng trong Đấng Christ (3:3c, Thi Thiên 105;3; Ê-sai 45:25; Giê-rê-mi 29:23-24; I Cô-rinh-tô 1:29-31), và vấn đề không tin cậy nơi xác thịt (3:3d; Cô-lô-se 2:11-13; I Phi-e-rơ 1:23-25; II Phi-e-rơ 2:10, 2:18; Giu-đe 1:19)?
  3. Sứ đồ Phao-lô nói gì về kinh nghiệm của ông trong khả năng nương cậy vào xác thịt (3:4; II Cô-rinh-tô 11:18-22)?  Xin liệt kê một số điều mà Sứ đồ Phao-lô có thể hãnh diện (3:5-6)? Kinh Thánh nói gì về việc cắt bì (3:5a; Sáng Thế Ký 17:12; Lu-ca 2:21; Giăng 7:21-24; Cô-lô-se 2:11; Rô-ma 2:22-29), về quyền công dân Do Thái (3:5b; Công Vụ  22:3, II Cô-rinh-tô 11:22), về chi phái Bên-gia-min (3:5c; Rô-ma 11:1), về người Hê-bơ-rơ chính thống (3:5d, Giô-na 1:9; II Cô-rinh-tô 11:22; Công Vụ 22:2), về người Pha-ri-si (3:5e, Công Vụ 23:3-6, 26:4-5), về lòng nhiệt thành (3:6a; Công Vụ 21:20, Rô-ma 10:2; Ga-la-ti 1:13-14), về sự bách hại người tin Chúa (3:6b, Công Vụ 8:3, 9:1, 22:3-4, 26:9-10), và về sự tuân thủ luật pháp (3:6c, 1:15)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Giống như Sứ đồ Phao-lô bạn có thể hãnh diện về những điều gì? Xuất thân từ một gia đình tin kính Chúa,  theo một giáo phái Tin Lành thuần túy, hiểu biết Kinh Thánh, trung tín dâng hiến, hết lòng làm theo Lời Chúa, …? Những điều đó rất tốt, tuy nhiên tất cả những điều đó cũng chỉ đến từ khả năng của con người. Kinh Thánh cho biết nếu có thể tự hào, chúng ta nên tự hào về điều gì (I Cô-rinh-tô 1:31)?
  2. Trong Cựu Ước, cắt bì là dấu hiệu trên thân thể xác nhận rằng người Do Thái thuộc về Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 17:9-14).  Trong Tân Ước, bằng chứng của một người thuộc về Chúa được xác nhận bởi điều gì (Ê-phê-sô 1:13, 4:30)? Người Do Thái chú trọng đến hình thức, lễ nghi, nhưng Đức Chúa Jesus chú trọng đến điều gì (Giăng 4:24)? Trong sự thờ phượng Chúa, bạn nên làm theo lời dạy của Chúa hay tuân theo những nghi thức luật lệ do con người đặt ra?
  3. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến ba loại giáo sư giả (3:3). Họ là những người chống đối người hầu việc Chúa chân chính (3:2a, Thi Thiên 22:16), là những lãnh đạo vô trách nhiệm (3:2a, Ê-sai 56:9-12), là những người làm việc gian ác (3:2b, Thi Thiên 59:1-17), là những người sống theo xác thịt chứ không theo Thánh Linh (3:2a, Ga-la-ti 6:12-13, 5:16-25). Những người như vậy có cổ vũ quan điểm của họ trong các Hội Thánh ngày nay hay không? Theo lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta cần có thái độ nào đối với họ (3:2)?

Kinh Thánh:  Phi-líp 3:1-6

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Cuối cùng, thưa các anh em của tôi, hãy vui mừng trong Chúa!  Viết lại điều này cho anh em, thật ra không có gì là phiền cho tôi nhưng vì sự an toàn cho anh em. 2. Hãy coi chừng lũ chó, hãy coi chừng những kẻ làm việc gian tà, hãy coi chừng những kẻ chịu cắt bì giả.

3. Chúng ta là những người chịu cắt bì chân thật, tức là những người thờ phượng trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, tìm vinh quang trong Đấng Christ Jesus, và không tin cậy vào xác thịt, 4. mặc dù chính tôi có lý do để tin cậy vào xác thịt.

Nếu ai nghĩ rằng có lý do để tin cậy vào xác thịt, tôi có nhiều hơn: 5. Được cắt bì vào ngày thứ tám, là dân Do Thái, thuộc chi tộc Bên-gia-min, là người Hê-bơ-rơ sanh bởi người Hê-bơ-rơ; về phương diện luật pháp, là một người Pha-ri-si; 6. về lòng nhiệt thành, là kẻ bắt bớ hội thánh; về sự công chính theo luật pháp, thì không chỗ trách được.

Bản Dịch 1925

  1. Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa! Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều nầy cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. 2. Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác; hãy coi chừng phép cắt bì giả. 3. Vì, ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ.
  2. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa, 5. tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, thì thuộc phe Pha-ri-si; 6. về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ hội thánh; còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được. 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top