Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:19-24

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:19-24

Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 2:19-24

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Nếu bạn đi học nghề, nhưng ngay trong chuyến đi học nghề đầu tiên, người dạy nghề cho bạn bị bỏ tù thì bạn cảm thấy thế nào (Công Vụ 16:1-40)? Bạn nghĩ gì về người dạy nghề cho bạn? Bạn có muốn tiếp tục theo đuổi nghề đó hay không?  Nếu có, tại sao có? Nếu không, tại sao không? Trải nghiệm đó ảnh hưởng như thế nào trên đời sống và sự nghiệp tương lai của bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Ti-mô-thê là ai (Công Vụ 16:1)? Ông đã được trưởng dưỡng như thế nào (II Ti-mô-thê 1:5; 3:15)? Những người trong Hội Thánh tại nơi ông sinh trưởng nói gì về ông (Công Vụ 16:2)? Ti-mô-thê đã bằng lòng thay đổi điều gì để hầu việc Chúa (Công Vụ 16:3)?  Ti-mô-thê đã có kỷ niệm nào với Hội Thánh Phi-líp (Công Vụ 16:1-40)? Lý do nào khiến Sứ đồ Phao-lô gởi Ti-mô-thê đến thăm các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp (2:19)? 
 2. Ti-mô-thê có quan hệ như thế nào với Sứ đồ Phao-lô (2:22c; I Ti-mô-thê 1:2)? Hai người có điểm gì chung (2:20b)? Đặc điểm nào khiến Ti-mô-thê được Sứ đồ Phao-lô gởi đến Phi-líp (2:20b)?  Sự khác biệt giữa Ti-mô-thê và những người khác là gì (2:20b-21, 2:4; I Cô-rinh-tô 10:24)? Đây có phải là lần đầu tiên Ti-mô-thê được trao cho một trách nhiệm như vậy hay không (I Cô-rinh-tô 4:17)?
 3. Ba phẩm chất của Ti-mô-thê được Sứ đồ Phao-lô liệt kê trong câu 2:22 là gì?  Xin phân tích ba phẩm chất của Ti-mô-thê: với mọi người (2:22a), với người hầu việc Chúa (2:22b, 2:22d), và với Phúc Âm của Chúa (2;22c)? Lời giới thiệu này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thái độ của Hội Thánh Phi-líp đối với Ti-mô-thê?
 4. Sứ đồ Phao-lô dự định sẽ gởi Ti-mô-thê đi vào lúc nào (2:23)?  Theo bạn điều này có ý nghĩa gì với Hội Thánh Phi-líp, với Phao-lô, và với Ti-mô-thê? Sứ đồ Phao-lô hy vọng bản thân của ông có thể làm gì trong tương lai (2:24)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Ngày nay, đa số các mục sư được cung cấp tương đối đầy đủ với những phương tiện cần thiết để hầu việc Chúa, dầu vậy đa số các mục sư chỉ lo cho một Hội Thánh mà thôi.  Hai ngàn năm trước, Sứ đồ Phao-lô sống trong hoàn cảnh hạn hẹp và khó khăn, nhưng ông luôn quan tâm chăm sóc hàng chục Hội Thánh rải rác khắp nơi tại Á châu và Âu châu.  Sứ đồ Phao-lô có thể làm được điều đó một phần nhờ vào những con người như Ti-mô-thê. Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết lúc đó ai cũng lo cho công việc riêng của mình (2:21) và không ai muốn đến thăm Hội Thánh Phi-líp (2:20). Thay vì có thái độ như vậy, bạn có chấp nhận làm một người như Ti-mô-thê, vui lòng đến một nơi xa xôi, thăm viếng một Hội Thánh đang gặp khó khăn để an ủi và giúp đỡ họ hay không?
 2. Bạn đang có những ưu tư, những cưu mang nào cho công việc Chúa tại những nơi xa xôi?  Ai là người có cùng một tâm tình về những cưu mang đó như bạn (2:20a)?  Làm thể nào để bạn có thể giúp người đó, hoặc người đó có thể giúp bạn, thực hiện những mơ ước nầy?  Bạn cần làm gì để công việc Chúa vẫn có người đảm trách và tiến triển trong tương lai – vào lúc mà bạn không còn cơ hội để làm những điều đó nữa?
 3. Có thể Sứ đồ Phao-lô đang bị cầm tù tại Rô-ma.  Có bao nhiêu tín hữu đang sống tại Rô-ma được nhắc đến tên trong Rô-ma 16:1-24? Có bao nhiêu người trong số đó quan tâm đến Hội Thánh Phi-líp (2:21)?  Bạn đang sống tại đâu? Rô-ma của bạn là nơi nào?  Bạn đang sống với thái độ trong câu 1:21 hay trong câu 2:21? Bạn biết gì về nhu cầu của các Hội Thánh tại những nơi khác? Ngoài tiền bạc và vật chất, bạn có thể làm gì để khích lệ và an ủi họ?
 4. Giống như Phao-lô, thế hệ lớn tuổi đang lãnh đạo trong nhiều Hội Thánh sắp sửa ra đi.  Bạn có sẵn sàng để trở thành một Ti-mô-thê cho Hội Thánh trong tương lai hay không? Bạn cần được trang bị những điều gì để có thể đảm nhiệm công tác đó?
 5. Bạn có thuộc về số những người chỉ biết lo việc riêng của mình mà thôi hay không (2:21a)? Nếu có, Lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở bạn điều gì?
 6. Ti-mô-thê đã trở thành người hầu việc Chúa một phần vì được hiểu biết Kinh Thánh từ thuở nhỏ (II Ti-mô-thê 3:15), và cũng nhận ảnh hưởng đức tin từ mẹ và bà ngoại của mình (II Ti-mô-thê 1:5 ). Bạn có dành thì giờ dạy Kinh Thánh cho con cháu của mình hay không?  Đức tin của bạn ảnh hưởng như thế nào trên đời sống của con cháu của bạn?


Kinh Thánh:
Phi-líp 2:19-24

Bản Dịch Việt Ngữ

19. Nhờ Chúa, là Đức Chúa Jesus, tôi hy vọng sẽ gởi Ti-mô-thê đến với anh em sớm, để tôi có thể được khích lệ khi biết những việc liên quan đến anh em.

20. Thật vậy, không ai có đồng tâm tình với tôi để thật sự lo lắng về những việc liên hệ với anh em. 21. Bởi vì ai cũng tìm kiếm những việc cho riêng mình, nhưng không tìm kiếm những việc của Đức Chúa Jesus Christ.

22. Tuy nhiên, anh em biết phẩm chất của Ti-mô-thê: Người đã cùng tôi, như con với cha, đã phục vụ Phúc Âm. 23. Vì vậy, tôi hy vọng sẽ cử Ti-mô-thê đi ngay khi tôi biết tình trạng của tôi thế nào. 24. Hơn nữa, tôi cũng tin chắc trong Chúa rằng không bao lâu nữa chính tôi cũng sẽ đến.

Bản Dịch 1925

Vả, tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Jêsus, kíp sai Ti-mô-thê đến cùng anh em, để tới phiên tôi, tôi nghe tin anh em, mà được yên lòng. 20. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em: 21. ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không tìm của Đức Chúa Jêsus Christ. 22. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người; và biết người là trung thành với tôi về việc Tin Lành, như con ở với cha vậy. 23. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền, vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thể nào; 24. tôi lại có lòng trông cậy nầy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top