Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:12-18

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:12-18

Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 2:12-18

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có vâng lời cha mẹ của mình hay không? Vâng lời khi nào và vâng lời trong những việc gì? Nếu cha mẹ của bạn có một ước nguyện và mong bạn thực hiện điều đó trước khi cha mẹ của bạn qua đời, bạn có vui lòng thực hiện ước nguyện đó hay không?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đặc điểm của các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp là gì (2:12a; Hê-bơ-rơ 13:17)? Kinh Thánh dạy gì về sự vâng phục (2:8; II Cô-rinh-tô 7:15-16; Ê-phê-sô 5:21, 6:5-6; Rô-ma 13:1)? Sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi các tín hữu tại Phi-líp làm điều gì (2:12b)?  Lời kêu gọi đó có ý nghĩa gì? Thái độ mà người tin Chúa nên có là gì (2:12b)? Về phần Đức Chúa Trời, Ngài giữ vai trò nào trong tiến trình này (2:13; II Cô-rinh-tô 15:10)?  
  2. Dựa vào ký thuật trong câu 2:14, theo bạn chuyện gì đang xảy ra tại Hội Thánh Phi-líp  (2:14; 2:2-5)? Kinh Thánh nói gì về sự cằn nhằn (2:14a; I Phi-e-rơ 4:9)?  Kết cuộc của người có thái độ như vậy là gì (I Cô-rinh-tô 10:10)? Kinh Thánh nói gì về sự tranh cãi (2:14b; I Ti-mô-thê 6:4-5)? Chúa muốn những người tin Chúa làm gì (I Ti-mô-thê 2:8; II Ti-mô-thê 2:14; Rô-ma 12:9-21; Giăng 17:2-23)?  
  3. Sứ đồ Phao-lô cho biết cách cư xử đúng đắn của các con cái Chúa (2:15b; Ma-thi-ơ 5:45; Ê-phê-sô 5:1) trong Hội Thánh sẽ đem lại điều gì cho họ (2:15a; Lu-ca 1:6; Phi-lê-môn 3:6) và cho công việc Chúa (2:15c; Ma-thi-ơ 5:14-16)? Ngược lại sự cằn nhằn và tranh cãi bên trong Hội Thánh sẽ để lại những ấn tượng như thế nào với cộng đồng bên ngoài Hội Thánh (2:15b)?
  4. Là người đã từng lãnh đạo Hội Thánh Phi-líp, Sứ đồ Phao-lô mong muốn đến cuối đời, ông sẽ hãnh diện về điều gì (2:16c; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:19-20)?  Ông không muốn điều gì sẽ xảy ra (2:16b; I Cô-rinh-tô 9:26; Ga-la-ti 2:2)? Bí quyết để đạt được điều đó là gì (2:16a; II Ti-mô-thê 2:15)?
  5. Trước viễn tượng đó, Sứ đồ Phao-lô nhìn những khổ đau mà ông đang đối diện như thế nào (2:17)? Ông sẵn lòng làm điều gì (2:17a; II Cô-rinh-tô 12:15; II Ti-mô-thê 4:6), với mục đích gì (2:17b)? Ông khuyên các tín hữu tại Phi-líp sống như thế nào (2:18)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô nhắc đến thái độ cằn nhằn và tranh cãi của một số tín hữu tại Phi-líp.  Có bao giờ bạn hầu việc Chúa với thái độ như vậy hay không?  Theo bạn, Chúa có chấp nhận sự hầu việc Chúa của bạn khi bạn làm với một tinh thần như vậy hay không? Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì trong trường hợp này (Ma-thi-ơ 5:23-24)?
  2. Sứ đồ Phao-lô đang ở trong tù. Ông có thể phải đối diện với bản án tử hình. Dầu vậy Sứ đồ Phao-lô đã dành thì giờ viết thư kêu gọi các tín hữu tại Phi-líp hãy hạ mình (2:8), đừng cằn nhằn cãi cọ (2:15), nhưng hãy gìn giữ sự hiệp nhất trong Hội Thánh (2:2-5) để làm vinh hiển danh Chúa (2:14). Nếu sau đó Sứ đồ Phao-lô không được tha nhưng phải bị xử tử trong tù, bạn nghĩ gì về các tín hữu tại Phi-líp nếu họ không sống theo lời khuyên mà Sứ đồ Phao-lô đã căn dặn họ trong bức thư này (2:18)?  Cũng vậy, Đức Chúa Jesus đã căn dặn người tin Chúa hãy sống yêu thương nhau để làm nhân chứng cho Chúa ở giữa thế giới này (Giăng 13:35).  Đức Chúa Jesus đã chết trên thập tự. Bạn nghĩ gì nếu các tín hữu ngày nay không sống theo lời mà Đức Chúa Jesus đã căn dặn đó?
  3. Trong nguyên văn Hy Lạp, chữ ngọn đuốc trong câu 2:15 (BD1925) cũng có nghĩa là một vì sao. Sứ đồ Phao-lô muốn lưu ý người tin Chúa điều gì khi nhắc nhở rằng chúng ta là những ngôi sao đang lan tỏa ánh sáng của Chúa cho thế gian (2:15)?  Câu Kinh Thánh này nói gì về vị trí và trách nhiệm của Hội Thánh ở giữa cộng đồng nơi chúng ta đang sống (2:15; Ma-thi-ơ 5:14-16)? Nếu bạn hay Hội Thánh của bạn là một ngôi sao, theo bạn ngôi sao đó đang chiếu sáng ở mức độ nào: a. Ánh sáng quá lu mờ không ai nhìn thấy, b. Nhấp nháy chập chờn như không đủ năng lượng, c. Vụt sáng như sao băng rồi tắt lịm, d. Vẫn giữ vững vị trí trên khung trời cao và tiếp tục tỏa sáng?

Kinh Thánh: Phi-líp 2:12-18

Bản Dịch Việt Ngữ

12. Vì vậy, những người yêu dấu của tôi. Như anh em luôn luôn vâng lời, không phải chỉ khi tôi có mặt, nhưng bây giờ lúc tôi vắng mặt lại càng vâng lời hơn, hãy lấy lòng kính sợ và run rẩy hoàn tất phần của mình trong sự cứu chuộc. 13. Thật vậy, Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em để anh em vừa thích vừa làm theo ý định tốt lành của Ngài.

14.Hãy làm mọi việc mà không phàn nàn và cãi cọ, 15. để anh em trở nên toàn vẹn và tinh sạch, là con của Đức Chúa Trời, không một chút hoen ố giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa; giữa thế hệ đó, anh em tỏa sáng như những vì sao trong thế gian.

16.Hãy giữ vững lời hằng sống để trong ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng đã không chạy vô ích hoặc lao nhọc uổng công. 17. Cho dù tôi có phải bị đổ ra trên sinh tế, và phục vụ đức tin của anh em, tôi cũng vui lòng và cùng vui với tất cả anh em. 18. Và anh em cũng vậy, hãy vui mừng và cùng vui với tôi.

Bản Dịch 1925

  1. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. 13. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. 14. Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự, 15. hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian; 16. cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. 17. Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dâng đức tin anh em tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. 18. anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy cùng vui với tôi.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top