Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:9-11

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:9-11

Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 2:9-11

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong xã hội ngày nay, nhiều người đang sống vì ai? Những sản phẩm như iPhone, iPad, iPod, … nói lên tâm lý nào?  Bạn có thấy ai sống khiêm tốn hạ mình để đem lại lợi ích cho những người khác hay không? Bạn nghĩ gì về người đó?  Bạn học được điều gì nơi người đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Trời đã làm gì trước hành động hy sinh của Đức Chúa Jesus (2:9a; Ma-thi-ơ 23:12; Gia-cơ 4:10; I Phi-e-rơ 5:6)? Ngài đã ban cho Đức Chúa Jesus điều gì (2:9b; Giăng 17:1)? Kinh Thánh nói gì về Đức Chúa Jesus (Ê-phê-sô 1:20-23; Hê-bơ-rơ 1:8-9)?
  2. Tất cả các loài thọ tạo đã phản ứng như thế nào trước danh của Đức Chúa Jesus (2:10-11; Ma-thi-ơ 1:21)? Họ đã có thái độ nào với Đức Chúa Jesus (2:10; Ê-sai 45:23; Rô-ma 10:9-10)?  Họ xưng nhận điều gì (2:11a; Công Vụ 2:32-36), và tôn ngợi ai (2:11b; Ê-phê-sô 1:6, 1:12, 1:14; Ma-thi-ơ 5:16)?
  3. Khi nào sự tôn vinh Đức Chúa Jesus sẽ xảy ra (Khải Huyền 5:1-14, 20:11-12, 21:5-6, 21:21-27)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Đức Chúa Jesus đã gọi những làm theo lời Chúa là anh em (Mác 3:35; Lu-ca 8:21) và là bạn hữu của Ngài (Giăng 15:14).  Tuy nhiên, phân đoạn Kinh Thánh này nhắc chúng ta rằng mọi sinh vật trong cả vũ trụ đều phủ phục và tôn vinh Đức Chúa Jesus (2:10-11).  Điều này nhắc nhở chúng ta cần phải có thái độ đúng đắn nào đối với Đức Chúa Jesus ?
  2. Đức Chúa Trời đã thành tín khi Ngài cất nhắc những người biết khiêm hạ lên (Ma-thi-ơ 23:12; Gia-cơ 4:10; I Phi-e-rơ 5:6) và Ngài đã thực hiện điều đó cho chính Đức Chúa Jesus (2:5-9). Sự thành tín của Đức Chúa Trời nhắc nhở bạn như thế nào trong mối quan hệ sống của bạn với những người chung quanh và với chính Chúa?


Kinh Thánh: 
Phi-líp 2:9-11

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Cũng chính vì vậy, Đức Chúa Trời đã tôn cao Ngài tuyệt đỉnh, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10. để mọi đầu gối trên trời, trên đất, và bên dưới đất, đều phải quỳ xuống trước danh Jesus; 11. và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa, dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.
Bản Dịch 1925

  1. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10. hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11. và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm:

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top