Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:5-8

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:5-8

Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 2:5-8

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong gia đình của bạn, ai là người đã hy sinh nhiều nhất?  Người đó đã làm gì?  Tại sao người đó hành động như vậy? Bạn có muốn sống giống như người đó hay không? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Để gìn giữ sự hiệp nhất trong Hội Thánh, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu tại Phi-líp nên làm điều gì (2:5; Ma-thi-ơ 11:29)?  Lý do nào khiến ông kêu gọi như vậy (Châm Ngôn 13:10, 28:25)?
  2. Đức Chúa Jesus là Đấng như thế nào (2:6a; Giăng 1:1)? Tuy nhiên Ngài đã làm gì (2:6b; Giăng 5:18, 10:11, 14:28)?  Động lực nào khiến Ngài làm như vậy (Giăng 3:16, 15:13; Ma-thi-ơ 20:28)? Tại sao Đức Chúa Jesus đã từ bỏ vị trí và quyền lực của Ngài (II Cô-rinh-tô 8:9)?
  3. Xin cho biết ba điều Đức Chúa Jesus đã làm để bày tỏ sự hạ mình của Ngài (2:7)? Kinh Thánh nói gì về việc Chúa từ bỏ chính mình Ngài (Giăng 10:11). Kinh Thánh nói gì về việc Chúa đến để phục vụ (Mác 10:45, Ma-thi-ơ 20:28; Giăng 13:1-17) và sống giống như con người (Ma-thi-ơ 4:2, 21:28, Mác 11:12, Giăng 11:35)?
  4. Khi trở thành con người, Đức Chúa Jesus đã thực hiện hành động tối thượng nào để làm gương cho chúng ta về sự hạ mình khiêm tốn (2:8)? Thái độ hạ mình của Chúa đã bày tỏ qua điều gì (2:8b; Ma-thi-ơ 26:39, 26:42)? Chúa thuận phục cho đến mức độ nào (2:8c, Giăng 10:18; Rô-ma 5:19; Hê-bơ-rơ 5:8)? Ngài đã chấp nhận chết ở đâu (2:8d; Hê-bơ-rơ 12:2)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Kinh Thánh cho biết con người thường kiêu ngạo và tham lam. Sự kiêu ngạo và tham lam đem đến sự xung đột và chia rẻ (Châm Ngôn 13:10, 28:25, 15:27). Sứ đồ Phao-lô cho biết Đức Chúa Jesus nêu cho người tin Chúa một tấm gương để chúng ta có thể sống hòa hợp với nhau trong Hội Thánh. Nếu chấp nhận học theo gương của Đức Chúa Jesus, bạn bằng lòng từ bỏ địa vị nào?  Bạn chấp nhận thuận phục ai?  Bạn chấp nhận thuận phục tới mức nào?


Kinh Thánh: 
Phi-líp 2:5-8

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Hãy có cùng một tâm tình như Đấng Christ Jesus đã có. 6. Ngài vốn có hình thể của Đức Chúa Trời nhưng không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ, 7. nhưng đã từ bỏ chính mình, nhận hình hài của một nô lệ, được tạo dựng giống như loài người. 8. Và khi xuất hiện như một người, Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự.
Bản Dịch 1925

  1. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, 6. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7. chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm:

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top