Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 1:27-30

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 1:27-30

 

Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 1:27-30

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn gặp một người có đời sống hai mặt hay không?  Ở nhà thờ người đó cư xử như thế nào? Tại những nơi khác thì người đó sống ra sao?  Theo bạn thì cách sống như vậy ảnh hưởng như thế nào trên nhận thức của những người chưa tin Chúa đối với đạo của Chúa?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Theo Sứ đồ Phao-lô, tiêu chuẩn mà người tin Chúa phải dùng để sống là gì (1:27a, 1:5; Ê-phê-sô 4:1; Rô-ma 1:9, 1:16, 15:16)? Nếp sống của người tin Chúa cần phải được thể hiện vào lúc nào (1:27b, 2:12)? Nếp sống đó được bày tỏ qua những điều gì (1:27c-28)?  Ba dấu hiệu căn bản của một Hội Thánh đang sống cho Phúc Âm của Đấng Christ là gì (1:27c, 4:1; Giăng 17:20-21, Công Vụ 2:26, 4:24, 4:32; Rô-ma 2:4-5; I Cô-rinh-tô 16:13; Giu-đe 1:3)? Kinh Thánh dạy gì về “niềm tin của Phúc Âm” (Công Vụ 4:24, Rô-ma 1:5, 10:8; Ê-phê-sô 4:13-14; I Ti-mô-thê 1:11, 1:19; II Ti-mô-thê 4:7)?  
  2. Khi gặp sự chống đối, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa điều gì (1:28a; Ê-sai 51:7, 51:12; Ma-thi-ơ 10:28; Lu-ca 12:4-7, 21:12-19; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:5)? Đối với người tin Chúa, điều đến từ Đức Chúa Trời đem lại điều gì (1:28b; Ma-thi-ơ 5:10-12; Rô-ma 8:17; II Ti-mô-thê 2:11-12; Sáng Thế Ký 49:18; Thi Thiên 50:23, 68:19; Ê-sai 12:2; Lu-ca 3:6; Công Vụ 28:28)? Còn đối với người chống đối Phúc Âm của Chúa, điều đến từ Đức Chúa Trời là gì đối với họ (1:28c; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:5-6; II Phi-e-rơ 2:12-14)?
  3. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở người tin Chúa hai khía cạnh nào trong đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta (1:29)?  Khía cạnh thứ nhất là gì (1:29b; Ma-thi-ơ 5:11-12)? Khía cạnh thứ hai mà chúng ta cần biết là gì (1:29c; Công Vụ 4:12)?  Đức Chúa Jesus dạy gì về điều này (Ma-thi-ơ 16:24, Mác 8:34, Lu-ca 9:23, 14:27)? Nhờ trải nghiệm đó, người tin Chúa sẽ cảm nhận thế nào về cuộc đời của một người hầu việc Chúa chân chính (1:30, 1:13; Cô-lô-se 1:9, 2:1; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:2; I Ti-mô-thê 6:12; II Ti-mô-thê 4:7; Hê-bơ-rơ 10:32, 12:1; Công Vụ 16:19-40)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Kinh Thánh cho biết Hội Thánh Phi-líp đang có mầm móng chia rẻ (4:2).  Nguy cơ này có xảy ra tại Hội Thánh của bạn hay không?  Để đối phó với tình trạng đó, Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta điều gì (1:27-28)?  Trong ba lĩnh vực hiệp một trong tấm lòng, hiệp một trong suy tư, và hiệp một trong hành động (1:27c), Hội Thánh của bạn mạnh ở những điểm nào, hoặc yếu ở những điểm nào?  Trọng tâm của sự hiệp một – hay nguyên nhân của sự chia rẻ nếu có – tại Hội Thánh của bạn là gì? Việc đó xảy ra có “ niềm tin của Phúc Âm” hay là vì những điều gì khác?  Phần lớn thì giờ, năng lực, và sinh hoạt của Hội Thánh bạn được dùng cho những công việc gì –  “vì niềm tin của Phúc Âm” hay cho những điều khác?
  2. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở người tin Chúa rằng chúng ta nhận được đặc ân để tin Chúa và cũng nhận đặc ân để chịu khổ vì danh của Chúa (1:29).  Bạn có bao giờ chịu khổ vì danh của Chúa chưa?  Nếu có, bạn đã đối diện với sự bách hại hoặc tấn công đến từ đâu? Bạn bị tấn công trong lĩnh vực nào?  Có tấm gương nào trong Kinh Thánh hoặc của một người hầu việc Chúa nào đã khích lệ bạn trong hoàn cảnh bị thử thách hay không (1:29-30)?
  3. Nếu bạn chưa bao giờ chịu khổ vì danh Chúa, bạn có sẵn sàng để đối diện với điều đó trong tương lai hay không? Đức Chúa Jesus lưu ý những người theo Ngài điều gì (Ma-thi-ơ 16:24, Mác 8:34, Lu-ca 9:23, 14:27)? Bạn có vui lòng nhận vinh dự được vác thập tự cùng với Chúa như Si-môn hay không (Mác 15:21)? Kinh Thánh cho biết làm thế nào để bạn có thể được trang bị và sẵn sàng đối diện với hoàn cảnh như vậy (Ê-phê-sô 6:10-20)? 
  4. Dân chúng tại Phi-líp là công dân La Mã. Mặc dù họ ở xa Rome nhưng họ vẫn cư xử theo tư cách của các công dân La Mã. Là những công dân thiên quốc, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Phi-líp hãy sống như thế nào (1:27a)? Các tín hữu tại Phi-líp đã “thấy” (1:30a) Sứ đồ Phao-lô chiến đấu vì Phúc Âm của Chúa  như thế nào (Công Vụ 16:25-39)?  Họ đã “nghe” (1:30b) Sứ đồ Phao-lô tranh chiến vì danh Chúa ra sao (Công Vụ 22-26, 27:1-28:10, 28:16-31)? Những kẻ thù đã (Công Vụ 16:25-39) và đang tấn công Hội Thánh Phi-líp là ai (Phi-líp 3:2-21)? Tại sao việc các tín hữu trong Hội Thánh phải “hiệp nhau”, “đứng vững”, “chiến đấu vì niềm tin của Phúc Âm” (1:27b) trong cùng một trận chiến mà Sứ đồ Phao-lô “đã” “đang” chiến đấu là quan trọng (1:30)?  

Kinh Thánh: Phi-líp 1:27-30 

Bản Dịch Việt Ngữ

27. Hãy sống xứng đáng với Phúc Âm của Đấng Christ, để cho dù khi đến gặp anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi có thể nghe những việc liên quan về anh em rằng anh em vẫn đứng vững trong cùng một tinh thần, cùng một tâm trí, hiệp nhau chiến đấu vì niềm tin của Phúc Âm, 28. và không sợ hãi điều gì từ những kẻ chống đối anh em.

Điều đến từ Đức Chúa Trời đối với họ là bằng chứng của sự hủy diệt, nhưng đối với anh em là sự cứu rỗi. 29. Bởi vì anh em được ban một đặc ân, không phải chỉ để tin vào Đấng Christ, nhưng cũng chịu khổ vì Ngài, 30. trong cùng một cuộc tranh chiến mà anh em đã thấy nơi tôi, và bây giờ vẫn nghe nơi tôi.

Bản Dịch 1925 

  1. Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin Lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo Tin Lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình; 28. điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi; và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời, 29. Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, 30. là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top