Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 1:18b-26

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 1:18b-26

Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 1:18b-26

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong hoàn cảnh khó khăn, bạn thường cảm thấy thế nào?  Điều gì có thể giúp bạn có hy vọng và lạc quan trong hoàn cảnh đó?  Tại sao?   

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Tinh thần của Sứ đồ Phao-lô như thế nào lúc ông đang bị giam trong tù (1:18b)? Theo Sứ đồ Phao-lô, hai yếu tố đem lại sự thanh thản cho người hầu việc Chúa khi họ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn là gì (1:19)?  Sứ đồ Phi-e-rơ đã kinh nghiệm như thế nào về điều này (Công Vụ 12:5-17)?
  2. Trong hoàn cảnh bị tù đày, Sứ đồ Phao-lô đã có phản ứng như thế nào (1:20a)?  Thái độ của ông là gì (1:20b)?  Ông quyết tâm về điều gì (1:20c)? Mục tiêu tối hậu trong cuộc đời của Sứ đồ Phao-lô là gì (1:20d)?  Tại sao (1:21)?
  3. Triết lý sống của Sứ đồ Phao-lô là gì (1:21)?  Ông đang đối diện với tình trạng khó xử nào (1:22-23)?  Nếu Sứ đồ Phao-lô tiếp tục sống trong cuộc đời này, điều đó mang lại những ích lợi nào (1:19-21a, 1:22)?  Ngược lại, nếu ông bị giết chết thì sẽ như thế nào (1:21b, 1:23)?
  4. Do nhu cầu của Hội Thánh, Sứ đồ Phao-lô đã nghiêng về sự chọn lựa nào (1:24)?  Với sự chọn lựa đó, Sứ đồ Phao-lô nghĩ rằng ông có thể làm gì (1:25)? Kết quả của công tác đó là gì (1:26)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô vui mừng giữa những khó khăn bởi vì ông biết các tín hữu tại Phi-líp vẫn nhớ đến ông, cầu nguyện cho ông, và Đức Thánh Linh của Đấng Christ hiện đang giúp đỡ ông (1:18b-19).  Khi bạn gặp khó khăn, bạn cảm thấy thế nào?  Lúc đó có ai còn nhớ đến bạn hay không?  Bạn có chia sẻ tình cảnh của mình cho những anh em trong Chúa để họ cầu thay cho bạn hay không? Lúc bạn ở trong nghịch cảnh, mối quan hệ của bạn với Thánh Linh của Chúa như thế nào? 
  2. Các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp đã nâng đỡ tinh thần của Sứ đồ Phao-lô qua lời cầu nguyện của họ.  Bạn và Hội Thánh của bạn có biết những người hầu việc Chúa nào đang gặp hoàn cảnh khó khăn trong chức vụ của họ hay không? Bạn và Hội Thánh của bạn đã hoặc đang làm gì cho họ?
  3. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô đã trình bày rõ quan niệm sống của ông đó là: Sống để đem lại sự hữu ích cho người khác (1:24-25); dù sống hay chết đều làm vinh danh Chúa (1:20). Quan niệm sống của bạn là gì?  Quan niệm sống đó ảnh hưởng như thế nào trong cách sống hằng ngày của bạn?  Quan niệm sống đó ảnh hưởng như thế nào trên thái độ của bạn khi bạn đối diện với nghịch cảnh khó khăn?

Kinh Thánh: Phi-líp 1:18b-26

Bản Dịch Việt Ngữ

Vâng! Tôi sẽ vui mừng 19. bởi vì tôi biết rằng qua sự cầu nguyện của anh em, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jesus Christ giúp đỡ, điều này sẽ trở thành sự giải thoát cho tôi. 20. Theo sự tha thiết mong chờ và hy vọng của tôi – tôi sẽ không hổ thẹn về điều gì cả, nhưng luôn can đảm, để bây giờ cũng như mọi lúc, bất luận sống hay chết – Đấng Christ sẽ luôn được tôn cao trong con người của tôi. 21. Bởi vì đối với tôi, sống là Đấng Christ và chết là lợi.

22. Nếu tôi còn sống trong thân xác, công việc của tôi vẫn kết quả, tôi không biết phải chọn điều nào. 23. Tôi bị ép giữa hai điều: niềm khao khát được ra đi để ở cùng Đấng Christ – vì điều đó tốt hơn rất nhiều – 24. tuy nhiên lưu lại trong thân xác là điều cần thiết hơn cho anh em.

25. Vì tin chắc như vậy, tôi biết rằng tôi sẽ ở lại và sẽ tiếp tục với tất cả anh em – cho sự tăng trưởng và niềm vui của đức tin anh em – 26. nhờ đó niềm tự hào của anh em trong Đức Chúa Jesus Christ có thể tuôn trào qua tôi khi tôi trở lại với anh em.

 

Bản Dịch 1925 

19. Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. 20. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn nầy, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. 21. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. 22. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt, là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. 23. Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn; 24. nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. 25. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ; 26. hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em, anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top