Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 1:12-18

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 1:12-18


Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 1:12-18

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi bạn nhận được thư của một người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, bạn nghĩ bạn sẽ nhận được tin gì?  Có điều gì làm bạn ngạc nhiên về nội dung của bức thư? Điều ngạc nhiên đó là chuyện vui hay là chuyện buồn?  Thái độ của người đó đã ảnh hưởng như thế nào đối với bạn? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô muốn cho các tín hữu nhìn thấy khía cạnh tích cực nào trong việc ông bị ở tù (1:12)? Điều đó đã được chứng minh như thế nào lúc Sứ đồ Phao-lô bị tù tại Phi-líp (Công Vụ 16:10-24)?  Việc Sứ đồ Phao-lô bị cầm tù ảnh hưởng như thế nào tại nơi ông hiện đang bị giam giữ (1:13), tại nhà tù ở Phi-líp (Công Vụ 16:25-39), tại nhà tù ở Sê-sa-rê (Công Vụ 22-26), trên đường bị giải tù đến Rô-ma (Công Vụ 27:1-28:10), và lúc bị tạm giam tại Rô-ma (Công Vụ 28:16-31)?  
  2. Việc Sứ đồ Phao-lô bị cầm tù ảnh hưởng như thế nào trên đời sống của nhiều tín hữu (1:14)? Ti-mô-thê (Công Vụ 16:1), Si-la (Công Vụ 16:19), và tác giả của sách Công Vụ (Công Vụ 16:10) đã có mặt lúc Sứ đồ Phao-lô bị bắt tại Phi-líp.  Sau đó, những người này đã góp phần trong việc công bố Phúc Âm của Chúa như thế nào? Xin xem lại những ký thuật về chức vụ của Ti-mô-thê (Công Vụ 17:14-15; 18:5, 19:22, 20:3-5; Rô-ma 16:21; I Cô-rinh-tô 4:17, 16:10; II Cô-rinh-tô 1:1, 1:9; Phi-líp 1:1; 2:19; Cô-lô-se 1:1, I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1, 3:2-6; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1; Phi-lê-môn 1:1; Hê-bơ-rơ 13:23), của Si-la (Công Vụ 16:19-29, 17:1-15; 18:5; II Cô-rinh-tô 1:19; I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1; I Phi-e-rơ 5:12), và của tác giả của sách Công Vụ (Lu-ca 1:1-4; Công Vụ 1:1), và cho biết những đóng góp của họ trong việc phổ biến Phúc Âm của Chúa .
  3. Thực tế cho thấy đạo của Chúa đã được loan truyền như thế nào (1:15)?  Những người yêu mến Chúa thì nhận biết điều gì (1:16)?  Những người rao giảng vì động cơ trục lợi, họ đã làm gì với đạo của Chúa và với Sứ đồ Phao-lô (1:17)?  Tình trạng tương tự có xảy ra ngày nay hay không? Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô đã nhìn vấn đề như thế nào (1:18)?  Điểm chính yếu là gì (1:18b)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn giống như Sứ đồ Phao-lô phải chịu khổ vì danh của Chúa hay không (1:12)? Trong hoàn cảnh đó, bạn cảm thấy như thế nào?  Những người chứng kiến việc bạn chịu khổ đã nhìn thấy hình ảnh nào của Chúa qua cuộc sống của bạn trong lúc đó (1:13)? Có những người nào nhờ nhìn thấy hoàn cảnh của bạn như vậy mà họ được khích lệ để hầu việc Chúa hay không (1:14)?
  2. Sứ đồ Phao-lô có một quan điểm rất thoáng trong việc công bố Phúc Âm của Chúa (1:15-18). Quan điểm đó nhắc nhở chúng ta điều gì?  Có bao giờ bạn bực bội khó chịu hoặc bài bác nói xấu những người phổ biến trung thực đạo của Chúa nhưng cách làm của họ không giống như quan điểm hoặc theo phương thức của bạn hay không? Nếu có, bạn đã làm gì? Tại sao bạn làm như vậy?

     Kinh Thánh: Phi-líp 1:12-18

Bản Dịch Việt Ngữ

12. Thưa anh em! Tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi, thật ra, giúp cho sự phát triển Phúc Âm, 13. đến nỗi tất cả lính cảnh vệ hoàng cung và mọi người khác đều biết rằng tôi vì Đấng Christ bị xiềng xích; 14. và vì chuyện xiềng xích của tôi, hầu hết anh em đã tin cậy nơi Chúa, càng thêm bạo dạn công bố lời của Đức Chúa Trời không hề sợ sệt.
15. Thật ra, có những người rao giảng Đấng Christ vì ganh tị và cạnh tranh, nhưng những người khác vì thiện chí. 16. Những người vì lòng yêu thương, biết rằng tôi được ủy nhiệm để biện hộ cho Phúc Âm. 17. Tuy nhiên, những người xuất phát vì tư lợi không rao giảng Đấng Christ cách thuần khiết, đã gia thêm sự khốn khổ trong khi tôi bị xiềng xích.
18. Vấn đề là gì? Chỉ như thế nầy: Bất kể là giả vờ hay chân thành, trong mọi cách Đấng Christ được rao giảng; và đó là điều tôi vui mừng.
Vâng! Tôi sẽ vui mừng 19. bởi vì tôi biết rằng qua sự cầu nguyện của anh em, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jesus Christ giúp đỡ, điều này sẽ trở thành sự giải thoát cho tôi.

Bản Dịch 1925

  1. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo Tin Lành, 13. đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. 14. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì.
  2. Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. 16. Những người nầy làm bởi lòng yêu mến, biết rằng: tôi được lập lên để binh vực đạo Tin Lành. 17. Còn những người kia, vì ý phe đãng xui giục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. 18. Song có hề gì! Dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền; ấy vì đó tôi đang mừng rỡ, và sẽ còn mừng rỡ nữa.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top