Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 1:1-11

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 1:1-11

Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 1:1-11

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn quý mến ai nhất? Khi viết thư cho người đó bạn sẽ nói điều gì? Đặc điểm nào của người đó khiến bạn nhớ nhất?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Hoàn cảnh nào đã đưa Sứ đồ Phao-lô đến Phi-líp lần đầu tiên (Công Vụ 16:6-12)? Việc gì đã xảy ra trong lần thăm viếng đầu tiên đó khiến Hội Thánh Phi-líp có ân tình đặc với Sứ đồ Phao-lô (Công Vụ 16:13-40)?  Ai là những tín hữu đầu tiên tại Hội Thánh Phi-líp (Công Vụ 16:16-27)? Điều gì đã dẫn đến việc Sứ đồ Phao-lô đến thăm Hội Thánh Phi-líp lần thứ hai (Công Vụ 20:1-6)?   Hội Thánh Phi-líp đã bày tỏ mối quan tâm của họ dành cho Sứ đồ Phao-lô như thế nào (Phi-líp 2:25, 4:9)?
  2. Ai là người gởi thư Phi-líp (1:1a; Rô-ma 1:1; Công Vụ 16:1-3)? Họ là những người như thế nào (1:1b)? Ba nhóm người nhận bức thư này là ai (1:1c; Công Vụ 16:10-12)? Người viết thư cầu chúc cho người nhận thư hai điều gì (1:2a; Rô-ma 1:7; II Cô-rinh-tô 1:2; I Phi-e-rơ 1:2)? Những điều đó đến từ đâu đến (1:2b)?
  3. Mỗi khi nhớ đến các tín hữu tại Phi-líp, Sứ đồ Phao-lô làm gì (1:3; Rô-ma 1:8-9; I Cô-rinh-tô 1:4)? Cách sống của họ ảnh hưởng như thế nào trong lời cầu nguyện của Sứ đồ Phao-lô (1:4)? Vì sao (1:5; Công Vụ 16:15; Cô-lô-se 2:4)? Sứ đồ Phao-lô tin tưởng Chúa sẽ làm gì cho họ (1:6)?
  4. Tại sao Sứ đồ Phao-lô luôn có những suy nghĩ tốt đẹp về các tín hữu tại Phi-líp (1:7; Ga-la-ti 5:6)? Sứ đồ Phao-lô nói gì về tình cảm của ông dành cho Hội Thánh Phi-líp (1:7-8)?
  5. Phân đoạn Kinh Thánh này ghi lại cách Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho Hội Thánh Phi-líp.  Ông đã cầu nguyện cho ai (1:1-2)? Ông cầu nguyện khi nào (1:3)? Ông cầu nguyện với tinh thần như thế nào (1:4)? Động lực nào khiến ông cầu nguyện cho họ (1:5; 1:7-8)? Ông cầu nguyện cho họ có được những điều gì (1:6, 1:9; I Cô-rinh-tô 4:20; Ê-phê-sô 5:17; Cô-lô-se 1:9)?   Họ sẽ làm gì với những điều đó (1:10a)? Để rồi Chúa sẽ ban cho họ những điều gì (1:10b-11a)? Và mục đích tối hậu của những điều đó là gì (1:11b)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Xin ôn lại vài điều mà các tín hữu tại Phi-líp đã làm (1:5, 1:7b, 1:9) khiến Sứ đồ Phao-lô luôn nhớ về họ với tấm lòng quý mến? Bạn có để lại những ấn tượng tương tự như vậy với người đã hoặc đang hầu việc Chúa tại Hội Thánh của bạn hay không?
  2. Sứ đồ Phao-lô cầu chúc cho các tín hữu tại Phi-líp được ân điển và bình an, là những điều đến từ Chúa (1:2). Bạn đã kinh nghiệm những điều đó như thế nào kể từ khi bạn tin Chúa? Có bao giờ bạn kiêu hãnh cho rằng tự mình đã làm nên tất cả; hay ngược lại, bạn sống với lòng tri ân rằng nhờ ân điển của Chúa mà bạn mới có được như ngày hôm nay?  
  3. Một trong những mục đích của Chúa trong cuộc đời của mỗi chúng ta là đem lại sự vinh quang và chúc tụng cho Đức Chúa Trời (1:11). Bạn đang sống như thế nào để thực hiện mục đích đó của Chúa trên đời sống của bạn?

Kinh Thánh: Phi-líp 1:1-11 

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Phao-lô và Ti-mô-thê – là những tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ – gởi cho toàn thể thánh đồ trong Đức Chúa Jesus Christ tại Phi-líp, cùng các giám mục và các chấp sự.

2. Nguyện xin ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng anh em.

3. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi mỗi khi tôi nhớ đến anh em. 4. Mọi lời cầu nguyện của tôi cho tất cả anh em luôn luôn là lời cầu nguyện với niềm vui 5. bởi vì sự cộng tác của anh em trong Phúc Âm từ ngày đầu cho đến bây giờ. 6. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ hoàn tất việc đó trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ.

7. Tôi nghĩ về tất cả anh em như vậy là đúng bởi vì anh em luôn ở trong lòng của tôi – cả khi tôi bị xiềng xích, hay lúc biện hộ và xác quyết Phúc Âm – tất cả anh em là những người cùng chia sẻ ân điển với tôi. 8. Đức Chúa Trời làm chứng là tôi nhớ tất cả anh em biết chừng nào trong tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ.

9. Và tôi cầu nguyện điều nầy để tình yêu của anh em càng lúc càng gia tăng – trong tri thức và trong tất cả nhận thức – 10. để anh em xác định điều gì là tốt nhất, khiến anh em có thể được tinh khiết và toàn vẹn trong ngày của Đấng Christ, 11. được đầy trái công chính qua Đức Chúa Jesus Christ, đem vinh quang và chúc tụng cho Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 1925

1. Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Jêsus Christ, ở thành Phi líp, cùng cho các giám mục và các chấp sự: 2. nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!

3. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, 4. và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, 5. vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành; 6. tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.

7. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy, là phải lắm; vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo Tin Lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. 8. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng: tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Jêsus Christ mà trìu mến anh em. 9. Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu, 10. để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ, 11. được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời.

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top