Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Nguyễn Thỉ: Không Sấp Mình Xuống

Nguyễn Thỉ: Không Sấp Mình Xuống

Sứ điệp: Không Sấp Mình Xuống
Kinh Thánh: Đa-ni-ên 3
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Chúa Nhật 28/8/2022

Đa-ni-ên 3

1. Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho tượng bằng vàng cao sáu mươi cu-bít, rộng sáu cu-bít và dựng trong bình nguyên Đu-ra, thuộc tỉnh Ba-by-lôn. 2. Sau đó, Vua Nê-bu-cát-nết-sa truyền lệnh triệu tập các tỉnh trưởng, các tổng trấn, các thống đốc, các vị tham mưu, các giám đốc ngân khố, các thẩm phán, các quan tòa, và các quan chức cấp tỉnh đến dự lễ khánh thành pho tượng mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng lên.

3. Vì vậy các tỉnh trưởng, các tổng trấn, các thống đốc, các vị tham mưu, các giám đốc ngân khố, các thẩm phán, các quan tòa, và các quan chức cấp tỉnh đã họp lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. Họ đứng trước pho tượng mà Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. 4. Một người công bố đã hô lớn:

Đây là lệnh cho tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ: 5. Khi các ngươi nghe tiếng kèn, sáo, đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên thì hãy sấp mình xuống thờ lạy tượng vàng mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. 6. Ai không sấp mình xuống thờ lạy thì lập tức bị ném vào giữa lò lửa cháy rực.

7. Vì vậy, theo tất cả những điều này, lúc đó khi dân chúng nghe tiếng kèn, sáo, đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên thì mọi dân tộc, quốc gia, các ngôn ngữ đều sấp mình xuống thờ lạy pho tượng vàng mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng.

8. Vì lý do này, lúc đó có một số người Canh-đê đã đến tố cáo những người Giu-đa. 9. Họ báo với Vua Nê-bu-cát-nết-sa rằng:

Bệ hạ vạn tuế! 10. Tâu vua! Chính bệ hạ đã truyền lệnh rằng mọi người khi nghe tiếng kèn, sáo, đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên thì phải sấp mình xuống thờ lạy tượng vàng; 11. ai không sấp mình xuống thờ lạy sẽ bị ném vào giữa lò lửa cháy rực. 12. Có mấy người Do Thái, là những người mà bệ hạ đã lập lên cai trị tỉnh Ba-by-lôn, là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô, đã không kiêng nể bệ hạ. Tâu bệ hạ, những người đó không phục vụ các thần của bệ hạ và cũng không thờ lạy tượng vàng mà bệ hạ đã dựng.

13. Vì vậy, Vua Nê-bu-cát-nết-sa nổi giận truyền lệnh đem Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đến; và rồi những người này đã bị đem đến trước mặt vua.

14. Vua Nê-bu-cát-nết-sa nói với họ:

Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-nê-gô, có phải các ngươi không phục vụ các thần của trẫm và không thờ lạy tượng vàng mà trẫm đã dựng lên hay không? 15. Bây giờ, khi nghe tiếng kèn, sáo, đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên nếu các ngươi sẵn sàng sấp mình xuống quỳ lạy pho tượng trẫm đã làm nên thì tốt. Nhưng nếu các ngươi không quỳ lạy thì lập tức các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa cháy rực, xem có thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay của trẫm?

16. Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô thưa với vua:

Tâu Vua Nê-bu-cát-nết-sa, về vấn đề nầy chúng tôi không cần trình lại với vua. 17. Nếu phải như vậy, thưa đức vua, Đức Chúa Trời, là Đấng mà chúng tôi thờ phượng, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và Ngài sẽ giải cứu chúng tôi khỏi tay của vua. 18. Còn nếu Ngài không cứu, xin vua biết rằng chúng tôi cũng không phục vụ những thần của vua và không thờ lạy pho tượng vàng mà vua đã dựng.

19. Bấy giờ, Vua Nê-bu-cát-nết-sa đầy giận dữ và đổi sắc mặt cùng Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-gô, và đã truyền lệnh đốt thật nóng lò lửa, nóng gấp bảy lần bình thường. 20. Vua truyền cho các dũng sĩ trong quân đội trói Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô ném vào lò lửa đang cháy rực.

21. Những người nầy đã bị trói với nguyên áo choàng, quần, nón, cùng những trang phục khác và bị ném vào giữa lò lửa đang cháy rực. 22. Vì lệnh vua cấp bách, và lò lửa thật nóng, những người đem Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đã bị ngọn lửa giết. 23. Nhưng ba người là Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-nê-gô vẫn bị trói rơi vào giữa lò lửa hực.

24. Bấy giờ, Vua Nê-bu-cát-nết-sa kinh ngạc, vội vàng đứng dậy, rồi nói với những viên chức cao cấp: Có phải chúng ta đã ném vào lò lửa ba người hay không?

Họ trả lời: Tâu bệ hạ, đúng vậy.

25. Vua lại nói: Nhìn kìa! Ta thấy có bốn người không bị trói bước đi giữa lửa không hề hấn gì cả; và dáng vẻ của người thứ tư giống như con trai của các thần.

26. Rồi Vua Nê-bu-cát-nết-sa đến gần cửa của lò lửa đang cháy rực, và nói lớn rằng: Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô! Hãy bước ra. Các ngươi, là những đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, hãy đến đây.

Sau đó, Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đi ra khỏi lò lửa.

27. Và rồi các tỉnh trưởng, các tổng trấn, các thống đốc, và các viên chức cao cấp của vua đều xúm lại và thấy lửa không có quyền tác hại gì trên thân thể của những người nầy; cũng không có một sợi tóc nào trên đầu họ bị sém, quần áo họ không bị hư hại, ngay cả mùi lửa cũng không dính vào họ.

28. Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã nói:

Tôn ngợi Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô, là Đấng đã sai thiên sứ của Ngài đến để giải cứu những đầy tớ của Ngài, là những người đã đặt sự tin cậy của họ nơi Ngài, dám trái lệnh vua, và đã liều bỏ thân thể của mình để không phục vụ và thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời của họ. 29. Vì vậy, ta ban chiếu chỉ nầy: Bất kỳ dân tộc nào, quốc gia nào, ngôn ngữ nào, bất cứ điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-nê-gô thì sẽ bị phân thây, và nhà nó sẽ trở thành đống phân; bởi vì không có thần nào khác có thể giải cứu được như thế.

30. Sau đó, vua thăng chức cho Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô trong tỉnh Ba-by-lôn.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

 

Close up of Daniel bible page

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top