Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Hạnh Phúc Đầu Năm

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hạnh Phúc Đầu Năm

Sứ điệp: Hạnh Phúc Đầu Năm
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:1-14; Thi Thiên 1
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California 
Chúa Nhật 3/1/2021
Chương trình bắt đầu lúc 2:30

Ê-phê-sô 1:1-14

1. Phao-lô, theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, làm sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, gởi đến các thánh đồ ở Ê-phê-sô, và những người trung tín trong Ðức Chúa Jesus Christ. 2. Nguyện ân điển và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, đến với anh em.

3. Chúc tụng Ðức Chúa Trời – Cha của Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ – Ðấng đã ban cho chúng ta mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời trong Ðấng Christ; 4. theo tình yêu, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ trước khi sáng thế, để chúng ta được thánh hóa và toàn hảo trước mặt Ngài; 5. đã định trước để chúng ta làm con nuôi của chính Ngài, qua Ðức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài, 6. để tôn ngợi ân điển vinh diệu của Ngài, mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài; 7. trong Đấng mà chúng ta được cứu chuộc nhờ huyết của Đấng đó, được tha thứ những lỗi lầm, theo sự phong phú của ân điển Ngài, 8. là ân điển Ngài ban thật rời rộng cho chúng ta trong sự khôn ngoan và thấu hiểu toàn vẹn của Ngài, 9. đã bày tỏ cho chúng ta biết huyền nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý tốt của Ngài, đã định trước trong Ðấng 10. quản trị thời viên mãn; mọi vật đều quy tụ trong Ðấng Christ, những vật trên trời, và những vật dưới đất; 11. trong Ngài, chúng ta được thừa hưởng cơ nghiệp đã định sẵn, y theo mục đích của Ngài, vì mọi vật hoạt động theo ý định của Ngài, 12. để chúng ta, những người đầu tiên đặt hy vọng nơi Ðấng Christ, ca ngợi vinh hiển Ngài; 13. cũng trong Ðấng đó, anh em nghe sứ điệp của chân lý, là Phúc Âm cứu rỗi của anh em; cũng trong Đấng đó, anh em đã tin và đã được đóng ấn bằng Ðức Thánh Linh của lời hứa, 14. là Đấng bảo đảm cho cơ nghiệp của chúng ta, để sở hửu sự cứu chuộc, để ca ngợi vinh quang của Ngài.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top