Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chương Trình Thánh Nhạc: Mọi Việc Đã Được Trọn – Het is volbracht

Chương Trình Thánh Nhạc: Mọi Việc Đã Được Trọn – Het is volbracht

Chương Trình Thánh Nhạc Thương Khó Phục Sinh: Mọi Việc Đã Được Trọn (2023)
Nguyên văn: Het is volbracht
Ngôn ngữ: Hòa Lan 

Thánh Ca:

0:00 Jezus leven van mijn leven – Jesus: Sự Sống Của Đời Con 
3:41 Een welkom van Arie v/d Veer – Lời Hoan Nghênh
3:44
Zie de mens – Gặp Người
7:57
Psalm 22 – Thi Thiên 22
13:23
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem – Nhìn Xem Chúa Jesus Trên Đường Phố Jerusalem
17:01
Overdenking Arie v/d Veer – Lời Suy Gẫm
18:48
Op die heuvel daarginds – Thập Tự Xua
23:56
Al de weg leidt mij mijn Heiland – Chúa Dẫn Đưa Trọn Đời Con 
27:05
Draag mij door de nacht – Xin Dẫn Con Qua Bóng Đêm
29:40
Meer dan ooit – Vượt Trên Mọi Năng Quyền
34:14
Ik weet in wie ik geloofd heb – Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin
36:54
Mijn Jezus, ik hou van U – Càng Yêu Chúa Hơn

Thư Viện Tin Lành (2023)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top