Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 13:1-14

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 13:1-14

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 13:1-14

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ cơ sở nhà thờ được sử dụng không đúng mục đích hay không? Ai đã quyết định trong việc này? Những người trong Hội Thánh đã phản ứng như thế nào trước quyết định đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Người Do Thái được nhắc nhở về chuyện gì (13:1)? Tại sao (13:2)?  Phản ứng của họ như thế nào khi biết được mạng lệnh của Chúa (13:3)?
 2. Tô-bi-gia là ai (2:10)? Ông đã nhận định gì khi biết người Do Thái xây lại Jerusalem (2:19; 4:3)?  Tô-bi-gia đã phản ứng như thế nào khi công việc xây thành tiến triển (4:7-8)?  Ông đã âm mưu chống lại Nê-hê-mi như thế nào (6:1-14; 6:19)?  Tô-bi-gia có mối quan hệ như thế nào với một số lãnh đạo Do Thái (6:17-18)? 
 3. Trách nhiệm của thầy Tế lễ Ê-li-a-síp là gì (13:4a)? Mối quan hệ của ông với Tô-bi-gia (13:4b) như thế nào?  Thầy Tế lễ Ê-li-a-síp đã làm gì (13:5)?  Hành động đó có đúng không?  Theo bạn, tại sao thầy Tế lễ Ê-li-a-síp, một người hầu việc Chúa biết luật pháp của Chúa (13:1) và biết rõ Tô-bi-gia là ai, lại hành động như vậy?  Mối nguy hại của việc này là gì?
 4. Chữ קָרוֹב trong nguyên văn Hebrew là một tĩnh từ diễn tả khái niệm “gần gũi”. Chữ này có thể dịch là “bà con” (Ru-tơ 2:20) hay “gần” (Sáng Thế Ký 19:20).  Nếu tất cả các thầy tế lễ đều vâng giữ mạng lệnh của Chúa trong việc lập gia đình của các thầy tế lễ (Lê-vi Ký 21:10-15) thì thầy Tế lễ Ê-li-a-síp có thể nào là một người bà con của Tô-bi-gia hay không?  Nếu Tô-bi-gia thật sự là một người bà con của thầy Tế lễ Ê-li-a-síp thì chuyện gì đã xảy ra với dòng họ của thầy Tế lễ Ê-li-a-síp trong quá khứ?  Nếu thầy Tế lễ Ê-li-a-síp không phải là bà con, nhưng chỉ là một người thân cận gần gũi với Tô-bi-gia, một lãnh tụ của dân Mô-áp, mối quan hệ này nói lên điều gì?
 5. Chuyện này đã xảy ra vào lúc nào (13:6)? Khi biết việc đó, Nê-hê-mi đã làm gì (13:7-8)?  Hành động này cho thấy thái độ nào của Nê-hê-mi?  Nê-hê-mi đã làm gì để cơ sở nhà Chúa được dùng đúng chức năng của nó (13:9)?
 6. Nê-hê-mi biết thêm việc gì nữa (13:10)? Điều này có liên hệ với như thế nào với việc đã xảy ra trong (13:5)?  Nê-hê-mi đã làm gì để sửa lại những sai trật này (13:11)?  Dân chúng đã phản ứng như thế nào khi những sai sót trong việc quản trị của các thầy tế lễ được sửa đổi (13:12)?  Về mặt nhân sự, thay vì cử một người quản trị tài sản của Đền Thờ, Nê-hê-mi đã tổ chức lại như thế nào (13:13)?
 7. Nê-hê-mi đã sử dụng thẩm quyền của ông như thế nào? Tại sao trước đó không có ai dám sửa lại những sai trật đó? Nê-hê-mi đã cầu xin Chúa điều gì (13:15)?   

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Sách Nê-hê-mi cho thấy hành động của người lãnh đạo Hội Thánh ảnh hưởng tới công việc Chúa chung.  Khi thầy tế lễ Ê-li-a-síp làm điều tốt (3:1), dân chúng noi gương ông hầu việc Chúa (3:2-32). Khi Ê-li-a-síp và gia đình ông làm sai (13:28), dân chúng cũng bắt chước họ làm sai (13:23-24).  Khi Ê-li-a-síp đem một viên chức ngoại quốc vào ở trong khu vực đền thờ (13:4-5), dân chúng bất mãn không dâng hiến, và người Lê-vi phải rời khỏi đền thờ, khiến công việc Chúa bị bỏ bê (13:9-12).   Nếu điều này xảy ra tại Hội Thánh của bạn, bạn sẽ làm gì?
 2. Bạn có cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong Hội Thánh của mình để họ kính sợ Chúa, sống theo Lời Chúa, và làm gương tốt cho Hội Thánh hay không?  Có bao giờ bạn cảnh cáo lãnh đạo trong Hội Thánh của bạn về những mối quan hệ có thể gây tai hại cho công việc Chúa hay không?  Có bao giờ, bạn hay gia đình bạn, noi gương xấu của một vài người trong Hội Thánh để sống sai Lời Chúa hay không?
 3. Nếu cơ sở trong Hội Thánh bị sử dụng không đúng mục đích, Hội Thánh cần làm gì?  Thay vì trao quyền cho một người, Nê-hê-mi đã làm gì để hạn chế việc lạm dụng tài sản của Nhà Chúa?  

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top