Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 11:1-30

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 11:1-30

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 11:1-30

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Bạn thích sống ở miền quê hay thành phố? Tại sao? Theo bạn, mỗi nơi có những thuận lợi và bất lợi gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Cộng đồng Do Thái đã làm gì về việc phân bố dân cư? Bao nhiêu phần trăm dân chúng phải sống tại Jerusalem (11:1)? Dân Do Thái đã làm gì với những người tình nguyện sống tại Jerusalem (11:2)? Theo bạn, tại sao vào lúc đó nhiều người Do Thái không muốn sống tại Jerusalem?
 2. Xin cho biết thành phần của những người phải sống tại Jerusalem và trách nhiệm của những người đó:
  1. (11:1a):
  2. (11:3a):
  3. (11:4-6; 11:24):
  4. (11:7-8):
  5. (11:10-14)
  6. (11:15-18; 11:22)
  7. (11:19)
 3. Đa số dân Do Thái sống tại đâu (11:1b; 11:3b; 11:20)? Tại sao phần lớn dân Do Thái muốn sống bên ngoài Jerusalem (11:3b)? Bên cạnh những người tình nguyện sống tại Jerusalem, phần còn lại của chi tộc Giu-đa (11:25-30) và chi tộc Bên-gia-min (11:31-35) đã sống tại đâu?  Có một sự thay đổi nhỏ về việc phân bố người Lê-vi.  Sự thay đổi đó là gì (11:36)?  Tại sao?
 4. Có bao nhiêu người Lê-vi sống tại Jerusalem (11:18)? Có bao nhiêu thầy tế lễ sống lại Jerusalem (11:10-14)? Tại sao có một sự khác biệt lớn như vậy?  Theo bạn lý do có thể là:
  a. Đa số người Lê-vi đã chết trong thời gian bị lưu đày.
  b. Đa số người Lê-vi đã không chịu hồi hương.
  c. Đa số người Lê-vi đã được tấn phong làm thầy tế lễ.
  d. Đa số người Lê-vi không muốn phục vụ tại Đền Thờ ở Jerusalem.
  e. Đa số người Lê-vi thích công việc chăm sóc cho cộng đồng các chi phái ở địa phương hơn là phải giúp việc cho các thầy tế lễ.
  f. Đa số người Lê-vi không thích các thầy tế lễ.
  g. Đa số người Lê-vi thấy rằng cuộc sống tại Jerusalem lúc đó quá khó khăn cho gia đình của họ?
  h. Chúa ban phước cho dòng dõi các thầy tế lễ cho nên họ có đông người.
 5. Có một mạng lệnh đặc biệt dành cho những người ca hát trong Đền Thờ (11:23)? Theo bạn vua này là ai (12:47-48)? Tại sao vua lại ban một mạng lệnh đặc biệt cho những người ca hát trong Đền Thờ như vậy (11:23)? Những người làm trách nhiệm này được đối xử như thế nào trong Hội Thánh ngày nay?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Có bao giờ bạn tình nguyện tham gia một việc mang lại ích lợi chung hay không? Đó là công việc gì? Động lực nào khiến bạn quyết định làm người tình nguyện?
 2. Nếu công việc Chúa cần người phục vụ Chúa, bạn có sẵn lòng tự nguyện hay phải chờ sự chỉ định? Trong trường hợp Hội Thánh phải bắt thăm để chọn người hầu việc Chúa, nếu bạn được – hay bị – chọn trong số những người phải hầu việc Chúa (làm lãnh đạo, làm bảo vệ, hay phụ việc tại nhà thờ, …), bạn có vui lòng hay không?  Tại sao?
 3. Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhiều lần về dòng họ. Dòng họ của bạn có bao nhiêu người hầu việc Chúa?  Nếu có, cuộc đời của những người đó đã khích lệ bạn như thế nào trong sự hầu việc Ngài?  Nếu không, bạn có muốn trở thành một trong những người đầu tiên của dòng họ mình đi hầu việc Chúa hay không? Tại sao?

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top