Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 10:1-31

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 10:1-31

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 10:1-31

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn mong chờ được ký tên vào một văn bản nào hay không? Nội dung của văn bản đó là gì? Tại sao bạn lại mong chờ được ký tên như vậy?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Bên cạnh Tổng Trấn Nê-hê-mi, ba nhóm người nào đã đóng ấn của họ vào giao ước với Chúa (10:1-27)? Những người này giữ những vị trí nào trong cộng đồng Do Thái?  Việc đóng ấn của họ vào giao ước với Chúa mang ý nghĩa gì?  Những thành phần còn lại nào trong dân Do Thái đã cam kết trong giao ước này (10:28)?  Tại mỗi gia đình, ai là những người đã cam kết giữ giao ước với Chúa (10:28b)?  Động lực nào khiến họ làm như vậy (Phục Truyền 29:10-13)?
  2. Trọng tâm của bản giao ước giao ước là gì (10:29)? Xin cho biết bốn điều họ cam kết vâng giữ (10:29)?  Xin giải thích ý nghĩa của bốn điều này?
  3. Nội dung đầu tiên của bản giao ước liên hệ đến vấn đề gì (10:30)? Tại sao vấn đề này là điều đầu tiên mà người Do Thái ghi trong bản cam kết của họ? Nguy hiểm của vấn đề này là gì (Xuất 34:16)?  Sứ đồ Phao-lô đã giải thích thêm điều gì về vấn đế này (I Cô-rinh-tô 6:14-18)?
  4. Nội dung thứ hai của bản giao ước liên hệ đến vấn đề gì (10:31). Điều răn của Chúa (Xuất 20:8-11) và luật pháp của Môi-se (Xuất Ê-díp-tô 16:27-30; 35:3; Dân số 15:32-36) dạy gì về vấn đề này? Tiên tri Ê-sai cho biết Chúa muốn người Do Thái làm gì (Ê-sai 58:13-14)? Vì sao người tin Chúa nên vâng giữ mệnh lệnh này (Xuất Ê-díp-tô 31:13-17)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Những người Do Thái trong khúc Kinh Thánh này nhận biết những sai lầm trong quá khứ, và họ đã cam kết để sống theo Lời Chúa trở lại (10:29).  Có bao giờ bạn, hay gia đình bạn, cam kết sẽ làm theo một điều gì đó mà Chúa đã dạy hay không?  Nếu có, điều gì đã đưa đến quyết định đó?  Nếu không, tại sao? 
  2. Theo bạn những lý do nào khiến một người tin Chúa muốn kết hôn với người chưa tin Chúa?  Kinh Thánh cho biết, bên cạnh quyết định riêng giữa hai người muốn thành hôn với nhau, trách nhiệm của các bậc cha mẹ là gì (Nê-hê-mi 10:30)?  Theo bạn, mạng lệnh của Chúa về vấn đề này là tốt hay là quá khắc khe?  Tại sao? 
  3. Bạn có nghỉ làm việc một ngày trong tuần hay không?  Nếu không, tại sao? Nếu có, bạn dùng thời gian đó để làm gì (cho Chúa, cho gia đình, và cho chính mình)? Điều gì hoặc những lời hứa nào trong những câu Kinh Thánh liên hệ đã khích lệ bạn thực hiện điều này?   

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top