Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 8:13-18

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 8:13-18

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 8:13-18

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn đi cắm trại hay không?  Có bao nhiêu người tham dự?   Sinh hoạt đáng nhớ nhất trong kỳ trại là gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi dân chúng hiểu biết sự dạy dỗ trong Lời Chúa, những người lãnh đạo của dân chúng đã làm gì (8:13)? Họ khám phá ra điều gì mà trước đó họ không hề biết (8:14)? Mỗi năm, Chúa truyền cho họ nên làm gì (8:15)?  Mục đích của điều này là gì (Lê-vi Ký 23:40-43)?
  2. Người Do Thái đã không thực hiện điều Chúa căn dặn trong bao lâu (8:17b)? Sau khi biết được điều Chúa đã truyền dặn, họ quyết định làm gì (8:16a)?   Họ thực hiện những điều này tại đâu (8:16b)?  Ai là người đã tham gia vào sự kiện này (8:17a)? Kết quả thế nào (8:17c)?
  3. Họ đã kỷ niệm lễ trong bao lâu (8:18a)? Mỗi ngày họ làm gì (8:18b)?  Và sau cùng họ làm gì (8:18c)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Mỗi năm, Hội Thánh của bạn có tổ chức đi cắm trại hay không? Có các thiếu niên và thiếu nhi dự trại hay không? Sinh hoạt chính của kỳ trại là gì?  Bao nhiêu thì giờ trong kỳ trại của Hội Thánh đã được dành cho những sinh hoạt vui chơi?  Bao nhiêu thì giờ trong kỳ trại đã được dành cho việc học hỏi Lời Chúa? 
  2. Có bao giờ Hội Thánh của bạn, giống như những người Do Thái trong câu chuyện này, đã không để ý và đã không thực hiện một điều gì đó mà Chúa đã truyền dặn trong Kinh Thánh hay không? Lý do nào đã dẫn đến tình trạng này?  Khi nào thì những người trong Hội Thánh của bạn mới thực hiện điều này?  Hội Thánh của bạn đã làm gì sau đó?  Theo bạn, cần phải làm gì để sai lầm này không bao giờ tái diễn?
  3. Đức Chúa Trời muốn thế hệ tương lai của người Do Thái ghi nhớ điều gì ((Xuất Ê-díp-tô Ký12:25-27; Lê-vi Ký 23:43; ….)? Theo bạn, Đức Chúa Trời muốn thế hệ tương lai trong gia đình của bạn và trong Hội Thánh của bạn ghi nhớ điều gì? Tại một số gia đình và Hội Thánh, những điều Chúa đã truyền dạy thế hệ trước nhưng những thế hệ sau không hề biết đến. Theo bạn, gia đình và Hội Thánh cần phải làm gì để các thế hệ sau vẫn ghi nhớ và trân trọng những điều này?    

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top