Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 7:1-3

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 7:1-3

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 7:1-3

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn mua sắm một đồ vật giá trị cho gia đình hay không? Ai là người có quyền sử dụng vật đó?  Bạn đã làm gì để bảo vệ vật đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi vách thành đã sửa xong, Nê-hê-mi làm gì cho thành (7:1a)? Tại sao điều này là cần thiết?   
  2. Nê-hê-mi đã bổ nhiệm ba nhóm người nào (7:1b)? Trách nhiệm của nhóm người thứ nhất là gì (7:3)? Tại sao họ cần phải làm như vậy? Bên cạnh những người này, ai là những người có trách nhiệm canh giữ thành? Trong Hội Thánh ngày nay công việc này tương đương với điều gì? Ai là người lo trách nhiệm này?
  3. Trách nhiệm của nhóm người thứ hai là gì (12:45-47)? Tại sao vua Ạt-ta-xét-xe lại ra lệnh trả lương cho những người này (11:23)? Theo bạn tại sao vua Ạt-ta-xét-xe biết được công việc của những người này để ban một quy định đặc biệt như vậy? Quyết định đó có thích hợp không?  Tại Hội Thánh của bạn, những người làm công việc này được đối xử như thế nào? Tại sao?
  4. Trách nhiệm của nhóm người thứ ba là gì (8:7-8; 8:11; 9:4-6)? Số người này chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong dân Do Thái? Tình trạng thuộc linh trong Hội Thánh của bạn như thế nào?  Có bao nhiêu người làm công việc này trong Hội Thánh của bạn?
  5. Hai người được Nê-hê-mi trao trách nhiệm điều hành Giê-ru-sa-lem là ai (7:2)? Vì sao Nê-hê-mi giao trách nhiệm này cho người thứ nhất (1:2)?  Lý do nào khiến Nê-hê-mi trao trách nhiệm này cho người thứ hai (7:2)?    

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Cổng thành là nơi giao tiếp giữa người sống trong thành và người bên ngoài thành. Hội Thánh của bạn có một nơi giao tiếp như vậy hay không?  Khi cổng thành mở ra, Hội Thánh có gì để đem ra cho cộng đồng bên ngoài? Khi cổng thành mở ra, cộng đồng bên ngoài đã mang những gì vào trong Hội Thánh?  Khi nào cổng cần đóng lại, và khi nào cổng cần được mở ra?
  2. Ha-na-nia được chọn làm người lãnh đạo Giê-ru-sa-lem vì ông “là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều người khác”. Trong Hội Thánh của bạn, những người lãnh đạo Hội Thánh đã được chọn theo tiêu chuẩn nào?  Nếu bạn có quyền chọn lựa, đây có phải là tiêu chuẩn quyết định mà bạn dùng để bầu chọn hay không?
  3. Theo bạn tại sao Nê-hê-mi chọn em ruột mình làm một trong hai người lãnh đạo Giê-ru-sa-lem? Ngoài mối quan hệ gia đình, theo bạn có yếu tố nào khác đã đưa đến quyết định này hay không?  Theo bạn, việc lựa chọn người lãnh đạo nên dựa vào phẩm chất của người đó, hay mối quan hệ với người đó?  Tại sao?  

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top