Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 4:15-23

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 4:15-23

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 4:15-23

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn gặp sự ngăn trở khi đang làm một công việc nào đó hay không? Để hoàn tất những công việc bị dở dang, bạn đã thực hiện những điều chỉnh nào? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Kẻ thù của người Do Thái nhận biết điều gì (4:15a)? Tại sao (4:15b)? Sau đó, người Do Thái làm gì (4:15c)?    
 2. Có gì thay đổi khi công việc xây dựng được bắt đầu trở lại (4:16a)? Những người lãnh đạo đã làm gì (4:16b)? Có những nhóm chuyên môn nào được nhắc đến trong (4:17-18)? Họ làm gì? 
 3. Tại sao khi công việc bắt đầu trở lại lại cần có người thổi kèn? Tại sao người này cần phải luôn ở bên cạnh Nê-hê-mi (4:18b)? Nê-hê-mi đã căn dặn người Do Thái điều gì (4:19-20)? Lúc nào người Do Thái phải phân tán ra (4:19)? Khi nào thì họ cần họp lại (4:20)?
 4. Để được an toàn, ban ngày người Do Thái làm gì (4:21)? Ban đêm họ cần làm gì (4:22)?     
 5. Để hoàn tất công việc, Nê-hê-mi đã làm gì:
  a. Với chính minh (4:18b; 4:19a; 4:23).
  b. Với những người Chúa giao cho mình (4:16-22).
  c. Với Chúa (4:20b).

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Gia đình, hay Hội Thánh của bạn, đang xây dựng điều gì? Mỗi người đang làm gì để góp phần vào việc xây dựng? Mỗi người đã làm gì để bảo vệ những gì mình đang xây dựng?  Vũ khí thuộc linh mà người tin Chúa cần trang bị là gì (Ê-phê-sô 6:10-18)?  Số người được trang bị vũ khí và thời gian kề cận với vũ khí trong khúc Kinh Thánh này nhắc bạn điều gì về tầm quan trọng của vũ khí thuộc linh trong đời sống của người tin Chúa?   
 2. Khi xây dựng, người Do Thái phân tán ra mỗi người một nơi để làm việc.  Khi bị tấn công, họ gom lại một chỗ để cùng tự vệ.  Bạn học được gì về điều này?  Nguyên tắc này đã được áp dụng như thế nào trong gia đình và trong Hội Thánh của bạn?

Đọc thêm: 

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top