Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 3:13-32

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 3:13-32

 

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 3:13-32

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thích làm công việc nào? Làm ở đâu? Cùng làm với ai? Nếu làm xong phần việc của mình, bạn được trao cho thêm một phần việc nữa, bạn có vui không?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Tên Cửa Trũng nói gì về khu vực nơi cửa được xây (3:13)? Vách thành tại khu vực này cần phải được xây như thế nào? Bên cạnh việc xây sửa lại Cửa Trũng, Ha-nun còn làm thêm điều gì (3:13)?  Những công việc này nói lên điều gì về Ha-nun? 
  2. Bên cạnh Rê-pha-gia (3:9) và Sa-lum (3:12), những viên chức nào đã góp phần xây sửa vách thành Jerusalem (3:14-19)? Những người này đã sửa lại những khu vực nào? Sự góp phần của khá nhiều người trong giới này nói lên điều gì? 
  3. Trong số những người giúp việc trong Đền Thờ, ai là những người đã góp phần xây lại vách thành Jerusalem (3:17a, 3:22, 3:28)? Theo bạn, sự góp phần của thầy tế lễ thượng phẩm và một số thầy tế lễ (3:1) đã ảnh hưởng như thế nào đến sự tham gia của những người này?
  4. Bên cạnh Giê-đa-gia (3:10), ai là những người đã sửa vách thành đối ngang nhà mình (3:21; 3:23; 3:28-3:30)? Theo bạn tại sao những người này nên làm như vậy? Nếu họ không sửa chữa nơi gần nhà mình thì họ sẽ sửa ở đâu?
  5. Bên cạnh U-xi-ên (3:8), những thợ vàng nào đã góp phần xây sửa vách thành Jerusalem (3:31-3:32)? Họ tập trung làm việc tại đâu?
  6. Người con thứ mấy của Xa-láp đã sửa vách thành (3:30). Theo bạn, tại sao những người anh của người này không góp phần vào công việc sửa thành?  Theo bạn, tại sao người này đã tham gia vào công việc sửa thành bất kể các anh mình không tham gia?
  7. Có những người đã không nghỉ ngơi sau khi làm xong phần việc của mình, nhưng lại nhận làm thêm một phần khác nữa. Xin so sánh (3:4 với 3:21) và (3:5 với 3:27), cho biết những người này là ai? Theo bạn, tại sao họ làm như vậy?  Bạn học được gì về những người này?  Riêng người Tê-cô-a, mặc dầu lãnh đạo của họ không chịu tham gia (3:5), nhưng họ lại làm hai phần.  Điều này nói lên điều gì về thái độ của họ?    

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nê-hê-mi (3:1-32) nhắc lại những người cùng nghề nghiệp đã góp phần xây lại vách thành Jerusalem.  Nếu bạn góp phần hầu việc Chúa, ai là những đồng nghiệp của bạn có thể cùng bạn góp phần hầu việc Chúa?
  2. Theo bạn, lý do nào khiến những người Do Thái từ những thành phần, địa vị, nghề nghiệp, chỗ ở, tuổi tác, giới tính, … khác nhau đã hiệp lại xây dựng thành Jerusalem?  Kết quả của sự hợp tác này là gì (6:15)?

Đọc thêm: 

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top