Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 1:5-11

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 1:5-11

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 1:5-11

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Khi có một nhu cầu đặc biệt cần được cầu nguyện, bạn đã cầu nguyện như thế nào?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Nê-hê-mi đã kiêng ăn bao lâu trước khi dâng lên Chúa lời cầu nguyện (1:4)? Trong lời cầu nguyện của mình, Nê-hê-mi xưng nhận Đức Chúa Trời là ai (1:5a)? Lời xưng nhận đó có ý nghĩa gì? Nê-hê-mi bày tỏ thái độ của ông với danh hiệu của Chúa như thế nào (1:5b)?  Nê-hê-mi đã nhắc lại những phẩm chất nào của Chúa (1:5c)? 
 2. Sau lời chúc tôn Chúa (1:5), Nê-hê-mi đã xin Chúa điều gì (1:6a)?  Vì ai mà Nê-hê-mi ngày đêm cầu nguyện (1:6b)? 
 3. Phần kế tiếp trong lời cầu nguyện của Nê-hê-mi là gì (1:6c)?  Nê-hê-mi đã thưa với Chúa điều gì về dân tộc của ông và chính mình ông (1:6c-d)? Cụ thể, họ đã làm gì (1:7)?
 4. Nền tảng của việc Nê-hê-mi cầu nguyện đặt trên điều gì (1:8-9)?  Nê-hê-mi nhắc lại điều này với mục đích gì?  Ông nhận mình và dân tộc của mình là ai (1:10)? Nê-hê-mi đã xin Chúa điều gì (1:11a)?  Tại sao Nê-hê-mi lại cầu xin như vậy?  Lúc đó, Nê-hê-mi đang làm gì (1:11b)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Có những chi tiết đáng buồn nào được nhắc trong lời cầu nguyện của Nê-hê-mi?
  a. Dân Do Thái đã vi phạm giao ước với Chúa.
  b. Dân Do Thái nhận hình phạt xứng đáng với điều họ đã làm.
  c. Nê-hê-mi đã phạm tội với Chúa.  
  d. Nê-hê-mi cùng dân tộc của ông không xứng đáng nhận ân điển của Chúa.
 2. Có những điều đáng mừng nào khi Nê-hê-mi cầu nguyện?
  a. Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương.  Ngài có thể vui lòng cứu giúp.
  b. Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ và thành tín.  Ngài luôn giữ giao ước của Ngài dầu dân Chúa vi phạm với Ngài.
  c. Đức Chúa Trời là Đấng nhẫn nại. Ngài kiên nhẫn chờ đợi sự ăn năn của người phạm tội với Ngài.
  d. Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng.  Ngài có uy quyền và khả năng để giải cứu người tin cậy Ngài.  
 3. Nê-hê-mi đã cầu nguyện với ước vọng nào?
  a. Chính Đức Chúa Trời sẽ thực hiện việc sửa vách thành Jerusalem.
  b. Nhà vua sẽ cho xây sửa lại vách thành Jerusalem.
  c. Nê-hê-mi sẽ là người được trực tiếp tham gia vào việc xây dựng lại vách thành Jerusalem.  
 4. Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta học ngày hôm nay là một trong 12 lời cầu nguyện được ghi lại trong sách Nê-hê-mi (1:5-11; 2:4; 4:4, 4:9; 5:19; 6:9, 6:14; 9:5-37; 13:14, 13:22, 13:29, 13:31).  Bạn học được điều gì qua lời cầu nguyện này?    

Đọc thêm: 

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top