Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chương Trình Thánh Nhạc: Cùng Hát Và Hồi Tưởng – Hòa Lan

Chương Trình Thánh Nhạc: Cùng Hát Và Hồi Tưởng – Hòa Lan

Chương Trình Thánh Nhạc: Cùng Hát Và Hồi Tưởng
Nguyên văn: Samen zingen en herdenken

Chương Trình:
00:00
Hoe lang nog Heer – Cho Đến Khi Nào, Chúa Ôi(Amanda Lock)
04:41 Welkom door Mirjam Bouwman 
05:06 Maak ons hart onrustig God – Xin Đừng Để Lòng Con An Nghỉ (Pearl Jozefzoon en samenzang)
08:26
Heer ontferm u over ons – Cầu Xin Chúa Đoái Thương Chúng Con (samenzang)
10:48 Mirjam vertelt het verhaal bij ‘Het lied der 18 dooden’
11:51 Psalm 43: O Here God, kom mij bevrijden – Thi Thiên 43: Xin Chúa Giải Cứu Chúng Con (samenzang)
13:55 Als alles duister is – Mọi Thứ Đều Tối Tăm (samenzang)
16:30
 U geeft rust – Tâm Linh Tôi An Ninh Thay (Remko Harms en Vocaal Ensemble Confianza)
18:54 Mirjam leest gedicht Willem Wilmink
19:44
Eens zal het vrede zijn – Rồi Sẽ Có Ngày Bình An(LEV)
23:46 Geef vrede Heer, geef vrede – Lạy Chúa!  Xin Ban Cho Chúng Con Bình An (Ars Musica en samenzang)
28:31 Stand by Me  – Xin Đứng Bên Con (Gospelkoor G-Roots)
31:45 Op die dag – Vào Ngày Hôm Đó (Het laatste Lied, Jafeth & Sifra Bekx)

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top