Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Nguyễn Bá Quang: Nhà Ở Của Đức Chúa Trời Trong Thánh Linh

Mục Sư Nguyễn Bá Quang: Nhà Ở Của Đức Chúa Trời Trong Thánh Linh

Sứ điệp: Nhà Ở Của Đức Chúa Trời Trong Thánh Linh
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:11-22

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang

Ê-phê-sô 2:11-22

Bản Dịch Việt Ngữ

11. Vì vậy, hãy nhớ lại rằng trước kia anh em đã có lần là dân ngoại theo phần xác – là những người được gọi là chưa cắt bì, theo điều được gọi là cắt bì được thực hiện bởi những bàn tay trong thể xác – 12. lúc đó, anh em không có Đấng Christ, là những người xa lạ với cộng đồng Y-sơ-ra-ên, và là những khách lạ với những giao ước của lời hứa, không có hy vọng, và trong một thế giới không có Đức Chúa Trời. 13. Nhưng bây giờ trong Đấng Christ Jesus, anh em, là người đã có lần xa cách, đã được mang lại gần nhờ huyết của Đấng Christ.

14. Thật vậy, chính Ngài là sự an hòa của chúng ta, Ngài đã làm cho cả hai thành một, đã phá vỡ bức tường ngăn cách gây thù địch ở chính giữa, 15. qua thân xác của Ngài, đã hủy bỏ luật pháp của những điều răn được chứa đựng trong những luật lệ, để từ cả hai, tạo dựng trong chính Ngài một nhân loại mới, như vậy hòa bình đã được thực thi; 16. và qua thập tự giá, Ngài có thể hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể; và bằng cách đó, sự thù địch bị tiêu diệt. 17. Và rồi Ngài đã đến, đã công bố Phúc Âm bình an cho anh em là những người ở xa, và cho những người ở gần. 18. Bởi vì nhờ Ngài, chúng ta, cả hai, đều có thể đến với Đức Chúa Cha trong một Thánh Linh.

19. Như vậy, giờ đây anh em không còn là những người xa lạ hoặc là dân ngoại nữa, nhưng là những công dân đồng quốc tịch với các thánh đồ và là những thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, 20. được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và những tiên tri, mà chính Đấng Christ Jesus là đá góc nhà, 21. trong Ngài, cả tòa nhà được kết hợp với nhau, phát triển thành một đền thờ thánh ở trong Chúa, 22. trong Ngài, anh em cũng được xây dựng với nhau để trở thành một nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.

Bản Dịch 1925

11. Vậy, anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì, hãy nhớ lại lúc trước, 12. trong thuở đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Y-sơ-ra-ên, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. 13. Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. 14. Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức thường ngăn cách, 15. là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, 16. và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. 17. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần. 18. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh. 19. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. 20. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, 21. cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. 22. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top