Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Nguyễn Bá Quang: Địa Vị Cao Trọng Của Thánh Đồ

Mục Sư Nguyễn Bá Quang: Địa Vị Cao Trọng Của Thánh Đồ

Sứ điệp: Địa Vị Cao Trọng Của Thánh Đồ
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:1-10

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang

Ê-phê-sô 2:1-10

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Anh em đã chết trong những vi phạm và tội lỗi của mình, 2. trong những điều mà anh em đã từng bước đi theo đường lối của thế gian, theo quyền lực của kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần linh hiện đang hành động trong những đứa con không vâng phục; 3. trong số những người đó, tất cả chúng ta đã có lần hướng chính mình vào những dục vọng của xác thịt, thỏa mãn những đam mê của xác thịt, của tâm trí – và theo lẽ tự nhiên, chúng ta là những đứa con của sự thịnh nộ giống như những người khác.

4. Tuy nhiên Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót; vì tình yêu lớn lao của Ngài, Ngài đã yêu chúng ta, 5. cho nên ngay khi chúng ta còn chết trong những vi phạm, Ngài đã khiến cho chúng ta được cùng sống với Đấng Christ – nhờ vào ân điển mà anh em được cứu – 6. và Ngài đã khiến chúng ta cùng sống lại, rồi được cùng ngồi trên trời trong Đấng Christ Jesus, 7. để Ngài có thể bày tỏ, trong những thời đại sắp đến, ân điển phong phú vô hạn của Ngài trong sự nhân từ được dành cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus. 8. Bởi vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em đã được cứu, điều nầy không phải của chính anh em, nhưng là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; 9. không phải bởi việc làm, cho nên không ai có thể tự hào. 10. Bởi vì chúng ta là tác phẩm của Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jesus cho những công việc tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước, để chúng ta sống trong những điều đó.

Bản Dịch 1925

1. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, 2. đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. 3. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. 4. Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, 5. nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, 6. và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, 7. hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ. 8. Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10. vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top