Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Nguyễn Bá Quang: Hiểu Trọn Sự Cứu Rỗi

Mục Sư Nguyễn Bá Quang: Hiểu Trọn Sự Cứu Rỗi

Sứ điệp: Hiểu Trọn Sự Cứu Rỗi
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:15-23

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang

Ê-phê-sô 1:15-23

Bản Dịch Việt Ngữ

15. Vì điều này, khi tôi nghe về đức tin của anh em trong Chúa là Ðức Chúa Jesus, cùng lòng yêu thương của anh em đối với tất cả các thánh đồ, 16. tôi không ngừng dâng lời cảm tạ vì anh em, và nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện của tôi, 17. để Ðức Chúa Trời, Cha vinh hiển của Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan cùng sự mặc khải để nhận biết Ngài, 18. để khai minh con mắt của tấm lòng anh em để anh em biết hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang của Ngài dành cho các thánh đồ là thể nào, 19. và quyền năng vĩ đại vượt trội của Ngài dành cho chúng ta – những người đang tin theo tác động của quyền năng siêu việt của Ngài – là dường nào, 20. là điều Ngài đã thực hiện trong Ðấng Christ khi Ngài vực Ðấng đó từ cõi chết, và lập Ðấng đó ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời, 21. vượt trên mọi quyền thống trị, thẩm quyền, thế lực, chủ quyền, và mọi danh hiệu được đặt ra, không những trong đời nầy mà trong đời sắp đến nữa; 22. Ngài đã đặt mọi vật ở dưới chân của Ðấng đó và Ðấng đó làm đầu mọi vật cho lợi ích của hội thánh – 23. là thân thể của Đấng đó, là sự toàn vẹn của Ðấng làm viên mãn tất cả mọi vật.

Bản Dịch 1925

15. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Jêsus và tình yêu thương đối với các thánh đồ, 16. thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. 17. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, 18. lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, 19. và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, 20. mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, 21. cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. 22. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh, 23. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top