Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Bá Quang: Đấng Chăn Chiên

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Đấng Chăn Chiên

Jesus_lostsheep_01Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 2:21-24
Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang
Sứ điệp: Đấng Chăn Chiên

21. … Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài;  22. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; 23. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh.

24. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình.

Xin vui lòng nhấn vào tựa đề  Đấng Chăn Chiên để nghe bài giảng.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top