Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » My Jesus! I Love Thee

My Jesus! I Love Thee

Tựa đề: Càng Yêu Chúa Hơn
Nguyên tác: My Jesus!  I Love Thee

Lời: William Ralph Featherstone (1846-1873)
Nhạc: Adoniram J. Gordon (1836-1895)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 299.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý – Bài số 47.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ – Bài số 182.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist – Bài số 285.

My Jesus!  I Love Thee

1. My Jesus, I love Thee, I know Thou art mine;
For Thee all the follies of sin I resign.
My gracious Redeemer,
My Savior art Thou;
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.
2. I love Thee because Thou has first loved me,
And purchased my pardon on Calvary’s tree.
I love Thee for wearing the thorns on Thy brow;
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.
3. I’ll love Thee in life, I will love Thee in death,
And praise Thee as long as Thou lendest me breath;
And say when the death dew lies cold on my brow,
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.
4. In mansions of glory and endless delight,
I’ll ever adore Thee in heaven so bright;
I’ll sing with the glittering crown on my brow;
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.

Càng Yêu Chúa Hơn

1. Lòng tôi kính mến Giê-xu, biết nay Ngài thuộc tôi
Vì Chúa quyết bỏ hết mọi ác khiên, Giê-xu ôi!
Nguyện luôn kính mến Giê-xu
Là Cứu Chúa khoan hồng
Từ trước đã kính mến Ngài, nay mến yêu càng nồng.
2. Lòng tôi mến Chúa bởi Ngài mến tôi thật từ lâu
Vì tôi huyết Chúa đổ, thật cứu ân Ngài rộng sâu
Lòng yêu Chúa thêm mãi nhân Ngài đã đính mão gai
Từ trước đã kính mến Ngài, nay vẫn kính yêu hoài.
3. Lòng tôi mến Chúa, dẫu tại đất hay về nhà Cha
Đời tôi tán mỹ Chúa nguyền hát vang bài thần ca
Dầu khi ốm đau lúc trên giường sắp trút hơi tàn
Từ trước đã mến Chúa rày yêu mến thêm nồng nàn.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top