Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Ma-thi-ơ 1:18-25

Cùng Học Kinh Thánh – Ma-thi-ơ 1:18-25

angel_joseph_01s
Cùng Học Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 1:18-25

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ một người thân của bạn làm bạn thất vọng?  Việc người đó làm ảnh hưởng trên bạn như thế nào? Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Điều gì đã xảy ra cho Mary (1:18)? Khi biết việc này, Giô-sép đã dự định làm gì (1:19)?  Dự định của Giô-sép cho thấy chàng có chấp nhận lời giải thích của Mary hay không? Nếu bạn là Giô-sép, bạn phản ứng thế nào?  Bạn sẽ nói gì với gia đình, với bạn bè, với công chúng, và với Chúa về chuyện này?
  2. Điều gì đã xảy ra khi Giô-sép có những dự tính như vậy?  Nguồn gốc của vấn đề đã được giải thích như thế nào (1:20)?  Giô-sép cần phải làm gì (1:21)?
  3. Yếu tố nào trong lời giải thích của thiên thần khiến Giô-sép chấp nhận (1:22-23)? Những chân lý nào về Đức Chúa Jesus được nhắc đến trong khúc Kinh Thánh này (1:21-1:23)?
  4. Giô-sép đã làm gì sau khi được giải thích (1:23-25)? Điều gì đã giúp Giô-sép thực hiện những điều này?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn cảm thấy khó chịu về việc làm của một người được Chúa dùng để hầu việc Ngài hay không?  Điều gì họ làm đã khiến bạn khó chịu?  Bạn có nói điều đó cho những người khác hay không? Bạn đã làm gì để tìm hiểu nguyên nhân?  Việc hiểu rõ sự thật đã giúp bạn như thế nào?
  2. Có bao giờ bạn phải sống trong tâm trạng buồn đau hay hoang mang?  Chúa đã ở với bạn trong hoàn cảnh đó như thế nào?  Danh hiệu Emmanuel có ý nghĩa gì cho bạn?
  3. Bạn học được gì qua cách cư xử của Giô-sép trong câu chuyện này?  Bạn có sẵn sàng chấp nhận giữ vai trò phụ tá để hỗ trợ cho một người đang hầu việc Chúa hay không?

Kinh Thánh Tham Khảo: Ma-thi-ơ 1:18-25

18. Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh.

19. Giô-sép chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. 20. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng:

Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. 21. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. 22. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: 23. Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

24. Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình; 25. song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top