Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Mất Gì?

Mất Gì?

Wave

Nhưng Giô-na chỗi dậy đặng chạy trốn qua Ta-rê-si để lánh khỏi mặt Ðức Chúa Trời. Người xuống đến Gia-phô… (Giô-na 1:3)

Thay vì đi Ni-ni-ve giảng Lời Chúa theo lịnh của Ðức Chúa Trời, Giô-na không thích công việc đó nên xuống Gia-phô để trốn tránh nhiệm vụ. Có lúc, những người phục vụ Chúa muốn lánh trách nhiệm. Nhưng kết quả ra sao? Thái độ của Giô-na khiến ông bị thiệt hại gì?

Ông đánh mất sự hiện diện và niềm vui an ủi trong tình thương của Chúa. Lúc chúng ta phục vụ Chúa Jesus, như điều các tín hữu phải làm, Ðức Chúa Trời ở với chúng ta; và dầu cả thế gian chống lại chúng ta nhưng có Ðức Chúa Trời ở với chúng ta, thì có vấn đề gì? Nhưng ngay lúc chúng ta bắt đầu quay lưng lại, tìm những sáng kiến của mình, chúng ta đang ở ngoài biển mà không có hoa tiêu. Và rồi, chúng ta sẽ than thở rằng: “Lạy Ðức Chúa Trời của con! Ngài đã đi đâu? Sao con lại dại dột trốn tránh phục vụ Ngài, vì thế đã đánh mất tất cả ánh sáng từ mặt Ngài? Đây là một giá quá đắt. Xin cho con trở về với sự hứa nguyện của con để con được hưởng niềm vui trong sự hiện diện Ngài.”

Kế đến, Giô-na đánh mất tất cả sự bình an trong tâm trí. Tội lỗi phá hủy rất nhanh sự an vui của người tín hữu. Nó là loại nhựa cây rất độc mà chỉ vài giọt cũng đủ hủy diệt sức sống của niềm vui và sự bình an.

Giô-na đánh mất mọi sự mà ông có thể tìm được an ủi nếu trong trường hợp khác. Ông không thể viện lời hứa của Ðức Chúa Trời để cầu xin che chở. Vì không theo đường lối của Chúa nên ông không thể nói: “Lạy Chúa! Con đã gặp những khó khăn nầy lúc đang làm nhiệm vụ, nên xin Ngài giúp con vượt qua.” Ông đã gặt hái những hành vi do chính mình đã làm; ông phải gánh chịu tất cả theo đường mình chọn.

Tín hữu thân mến! Xin đừng đùa như Giô-na trừ khi bạn muốn những lượn sóng quay cuồng trên đầu bạn. Cuối cùng, bạn sẽ nhận biết rằng trốn tránh thực hiện ý muốn của Ðức Chúa Trời khó hơn là đầu phục Ngài ngay lập tức. Giô-na đánh mất thì giờ, vì cuối cùng ông vẫn phải đi Ta-rê-si.

Thật là khó cãi ý Ðức Chúa Trời. Nguyện chúng ta đầu phục Ngài ngay lập tức.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Tháng 1/2013

“But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa.” Jonah 1:3

Instead of going to Nineveh to preach the Word, as God bade him, Jonah disliked the work, and went down to Joppa to escape from it. There are occasions when God’s servants shrink from duty. But what is the consequence? What did Jonah lose by his conduct?

He lost the presence and comfortable enjoyment of God’s love. When we serve our Lord Jesus as believers should do, our God is with us; and though we have the whole world against us, if we have God with us, what does it matter? But the moment we start back, and seek our own inventions, we are at sea without a pilot. Then may we bitterly lament and groan out, “O my God, where hast thou gone? How could I have
been so foolish as to shun thy service, and in this way to lose all the bright shinings of thy face? This is a price too high. Let me return to my allegiance, that I may rejoice in thy presence.”

In the next place, Jonah lost all peace of mind. Sin soon destroys a believer’s comfort. It is the poisonous upas tree, from whose leaves distil deadly drops which destroy the life of joy and peace.

Jonah lost everything upon which he might have drawn for comfort in any other case. He could not plead the promise of divine protection, for he was not in God’s ways; he could not say, “Lord, I meet with these difficulties in the discharge of my duty, therefore help me through them.” He was reaping his own deeds; he was filled with his own ways.

Christian, do not play the Jonah, unless you wish to have all the waves and the billows rolling over your head. You will find in the long run that it is far harder to shun the work and will of God than to at once yield yourself to it. Jonah lost his time, for he had to go to Nineveh after all. It is hard to contend with God; let us yield ourselves at once.

Charles Spurgeon

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top