Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 24:44-53

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 24:44-53

Jesus_Ascension_01
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 24:43-53

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn được trao trách nhiệm để thực hiện một việc quan trọng?  Bạn đã làm gì để chuẩn bị cho công tác đó?  Bạn đã thi hành trách nhiệm đó như thế nào? Người lãnh đạo của bạn đã làm gì để giúp bạn thi hành trách nhiệm đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Bên cạnh sự hiện diện, tương giao với các môn đồ, và cho họ trực tiếp tiếp xúc với Ngài, Đức Chúa Jesus đã làm gì nữa để cũng cố đức tin cho các môn đồ (24:44)?  Việc ghi nhớ Lời Chúa cần thiết như thế nào cho đức tin của người tin Chúa?
  2. Sau đó, Đức Chúa Jesus đã làm gì (24:45)?  Điều này cần thiết như thế nào trong trách nhiệm mà Chúa giao cho các môn đồ phải làm (24:46-48)?  Bên cạnh điều đó, Đức Chúa Jesus đã hứa cho các môn đồ điều gì, và Ngài dặn họ cần phải làm gì (24:49)?
  3. Đức Chúa Jesus đã dẫn các môn đồ đi đâu? Ngài đã làm gì cho họ (24:50)?  Chuyện gì đã xảy ra (24:51)? Xin so sánh phản ứng của các môn đồ khi Chúa thăng thiên (24:52-53), với lúc Chúa bị đóng đinh (23:49), và lúc Chúa sống lại (24:11)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Theo phân đoạn Kinh Thánh này, bạn cần được trang bị những gì để làm nhân chứng cho Chúa?  Nếu bạn chưa có những điều đó, bạn cần phải làm gì?
  2. Trong hoàn cảnh hiện tại của bạn, Jerusalem, chỗ bạn khởi đầu trách nhiệm hầu việc Chúa, là nơi nào?  Bạn có sẵn sàng đi xa hơn Jerusalem để hầu việc Chúa hay không? Trong thời gian ở tại Jerusalem, bạn có sẵn lòng được huấn luyện trước khi được gởi đi xa để hầu việc Chúa hay không?
  3. Hội Thánh của bạn đang làm gì để làm chứng nhân cho Chúa tại địa phương của bạn? Hội Thánh của bạn đang làm gì để huấn luyện những người hầu việc Chúa cho những nơi xa hơn?

Thánh Kinh Tham Khảo – Lu-ca 24:44-53

44. Sau đó Ngài nói với họ: “Ðây là những lời Ta đã nói với các ngươi khi Ta còn ở với các ngươi: Tất cả những gì đã viết về Ta trong Luật Pháp của Mô-sê, Các Tiên Tri, và Các Thánh Thi phải được ứng nghiệm.”

45. Ðoạn Ngài mở trí họ để họ thông hiểu Kinh Thánh.

46. Ngài nói với họ: “Như đã chép, Ðấng Christ phải chịu đau khổ, đến ngày thứ ba sẽ từ cõi chết sống lại, 47. và sự ăn năn để được tha tội phải được nhân danh Người rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem.  48. Các ngươi là những nhân chứng cho những điều đó. 49. Nầy, Ta sẽ phái đến các ngươi những gì Cha Ta đã hứa; nhưng các ngươi phải ở trong thành cho đến khi mặc lấy quyền năng từ trên cao.”

Chúa Thăng Thiên
(Mác 16:19-20; Công 1:9-11)

50. Sau đó Ðức Chúa Jesus dẫn họ ra xa đến gần Bê-tha-ni; Ngài đưa tay ban phước cho họ. 51. Ðang khi ban phước, Ngài rời họ và được cất lên trời.

52. Họ thờ lạy Ngài rồi trở về Giê-ru-sa-lem, lòng tràn ngập niềm vui. 53. Họ tiếp tục vào đền thờ để chúc tụng Ðức Chúa Trời.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top