Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 24:36-43

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 24:36-43

JesusAppearToDisciples
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 24:36-43

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ vì quá vui mừng, bạn không thể nào tin một sự thật đang diễn ra?  Điều gì đã giúp bạn nhận ra đó là thực tế?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong khi các môn đồ nhóm lại thì điều gì đã xảy ra? Chúa phán với họ điều gì (24:36)? Lời chào của Chúa có ý nghĩa gì?  Vì sao điều đó cần thiết cho các môn đồ vào lúc này?
  2. Theo bạn, có bao nhiêu người đã gặp Chúa sống lại trong ngày hôm đó?  Tại sao đa số đã nghe các nhân chứng, đang hiện diện tại đó, tường thuật Chúa đã sống lại, nhưng họ vẫn kinh hãi và không tin khi chính họ gặp Ngài?  Họ nghĩ Chúa là ai (24:37)?
  3. Theo bạn, điều gì đã khiến các môn đồ sợ? Điều gì khiến các môn đồ nghi ngờ? (24:38)
  4. Để xóa tan nghi ngờ của các môn đồ, Đức Chúa Jesus đã làm gì (24:39-40)?  Sau việc đó, nhận thức của các môn đồ có gì thay đổi (24:41)? Trong khi nhiều người phê bình Thô-ma, phải chạm vào tay chân Chúa mới tin Ngài sống lại (Giăng 20:24-29); trong trường hợp này, rất nhiều môn đồ chạm vào thân thể, tay và chân của Chúa nhưng họ vẫn không tin Ngài sống lại (24:41), bạn nghĩ gì về lời phê bình dành cho Thô-ma?
  5. Đức Chúa Jesus đã làm gì nữa để cũng cố đức tin cho các môn đồ (24:42-43)?   Khi Đức Chúa Jesus ăn, Ngài muốn nhắc họ điều gì?  Tại sao việc cũng cố niềm tin cho các môn đồ lúc này là cần thiết?
  6. Trong bài học trước, hai môn đồ từ Em-ma-út đã trở về Jerusalem; tuy nhiên, họ không biết Chúa cũng đã đi trước họ trên hành trình loan báo tin vui đó.  Bạn học được điều gì qua sự dạy dỗ này khi bạn hầu việc Chúa? Nếu hai môn đồ không trở lại Jerusalem vào đêm đó, họ đã đánh mất cơ hội nào?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Đức tin nơi Chúa của bạn đặt trên căn bản nào?  Điều gì khiến bạn nghi ngờ?  Bạn có muốn Chúa giúp bạn giải tỏa những hoài nghi đó hay không?
  2. Để giúp các môn đồ cũng cố đức tin, Đức Chúa Jesus đã vượt một đoạn đường dài, và sẵn sàng ăn tối hai lần trong đêm đó.  Bạn có sẵn sàng chấp nhận vượt qua những thông lệ để giúp người khác nhận biết Chúa và tin cậy Ngài hay không?

Thánh Kinh Tham Khảo – Lu-ca 24:36-43

Chúa Hiện Ra với Các Môn Ðồ
(Ma-thi-ơ 28:16-20; Mác 16:14-18; Giăng 20:19-23; Công Vụ 1:6-8)

36. Ðang khi họ còn nói về việc ấy, chính Ngài hiện ra, đứng giữa họ, và nói: “Bình an cho các ngươi.”

37. Họ đều hoảng hồn, kinh hãi, và tưởng rằng đang thấy ma.

38. Nhưng Ngài nói với họ:  “Tại sao các ngươi sợ, và tại sao lòng các ngươi nảy ra nỗi nghi ngờ? 39. Hãy xem hai tay Ta và hai chân Ta; chính là Ta đây. Hãy rờ Ta và xem, vì ma đâu có thịt và xương như các ngươi thấy Ta có.”

40. Sau khi nói như thế, Ngài đưa tay và chân cho họ xem.

41. Họ quá đỗi vui mừng, nhưng vẫn còn thấy khó tin và lấy làm lạ.

Ngài bảo họ: “Các ngươi có gì ăn không?”

42. Họ đưa cho Ngài một miếng cá nướng. 43. Ngài cầm lấy và ăn trước mặt họ.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top