Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 24:30-35

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 24:30-35

JesusEmmaus_01s
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 24:30-35

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có kỷ niệm đẹp nào với những người thân yêu?  Hình ảnh nào của những người đó mà bạn ghi nhớ nhất?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong bữa ăn tối, chuyện gì đã xảy ra (24:30)?  Khi nào các môn đồ đã không nhận ra Chúa (24:15-16)?  Khi nào họ đã nhận ra Ngài (24:30-31)?  Bạn học được điều gì qua điều này?
  2. Lễ bẻ bánh đóng vai trò đặc biệt trong mối quan hệ của Chúa với các môn đồ của Ngài (22:7-23)? Khi dự tiệc, Đức Chúa Jesus đã dặn các môn đồ Ngài điều gì (22:19)? Hình ảnh nào của Chúa đã khiến hai môn đồ nhận ra Ngài (24:30, 35)?
  3. Ngay trong đêm đó, hai môn đồ đã làm gì (24:32)?  Yếu tố nào khiến họ quay lại nơi mà họ đã từ đó ra đi? Động lực nào khiến họ hành động như vậy?
  4. Tại Jerusalem, lúc đó, các Sứ Đồ và những người theo Chúa đang làm gì (24:33)?  Hai môn đồ kinh nghiệm điều gì khi họ quay lại với cộng đồng những người tin Chúa (24:34)?  Bản thân họ đã đóng góp gì cho cộng đồng đó (24:35)?
  5. Điều gì khiến các Sứ Đồ tại Jerusalem tối hôm đó đã thay đổi nhận thức khác hẳn với thái độ của họ sáng hôm đó (24:34 vs. 24:11)?  Tại sao Chúa cần hiện ra cách đặc biệt với Si-môn Phi-e-rơ (24:34)? Theo bạn, lý do nào Chúa đã không ở lại với hai môn đồ trọn đêm đó tại Em-ma-út (24:31)?  Bạn học được điều gì về điều này?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Hai môn đồ đã nhận biết Chúa khi Ngài bẻ bánh.  Hình ảnh nào của Chúa mà bạn ghi nhớ nhất?  Hình ảnh nào của Chúa có thể giúp bạn quay về nếu bạn lỡ lầm lìa xa Ngài?
  2. Có bao giờ bạn giống như hai môn đồ trong câu chuyện này: cảm nhận sự nóng cháy trong khi học Kinh Thánh nhưng vẫn không nhận biết Chúa đang ở bên cạnh mình hay không? Sau đó, trong trường hợp nào bạn đã nhận ra Chúa đang ở bên cạnh bạn?
  3. Điều gì khiến bạn có suy nghĩ, hoặc đã có lần, bỏ cuộc trong hành trình theo Chúa?  Điều gì giúp bạn nhận biết Chúa vẫn sống, đang cùng đi với bạn; và Ngài đang khéo léo cũng cố đức tin của bạn để giúp bạn quay lại sống cho Ngài?
  4. Tương tự như hai môn đồ trở lại Jerusalem, bạn kinh nghiệm điều gì khi bạn đến với Hội Thánh (a. Được gia nhập vào một cộng đồng đức tin. b. Được sống bên cạnh những người bạn tin cậy. c. Được lắng nghe và được gây dựng bởi kinh nghiệm của những người tin Chúa. d. Có dịp bổ sung kinh nghiệm gặp Chúa của mình. e. Có cơ hội hàn gắn những đổ vỡ f. Được loan báo tin mừng của Chúa cho mọi người. g. Được phục hồi sau những lỡ lầm. h. Được phục vụ)?

Thánh Kinh Tham Khảo – Lu-ca 24:30-35

30. Khi Ngài ngồi vào bàn ăn với họ, Ngài lấy bánh, cảm tạ, bẻ ra, rồi trao cho họ, 31. mắt họ mở ra, và họ nhận ra Ngài, nhưng Ngài biến mất khỏi họ.

32. Họ nói với nhau: “Dọc đường, khi Ngài nói chuyện với chúng ta, giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta há chẳng nóng cháy sao?”

33. Nội giờ đó, họ đứng dậy và đi trở lại Giê-ru-sa-lem. Họ gặp mười một sứ đồ và những người ở với các vị ấy đang nhóm. 34. Họ nói: “Chúa thật sự đã sống lại và đã hiện ra cho Si-môn.”

35. Kế đó họ kể lại những gì đã xảy ra trên đường, và thể nào Ngài đã cho họ nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top