Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 23:50-56

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 23:50-56

JesusBurial
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 23:50-55

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn thất vọng vì Chúa không hành động giống như bạn mong muốn không?  Điều đó đã đem lại ảnh hưởng gì?  Thái độ của bạn đối với Chúa như thế nào sau việc đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Ai là người lo việc an táng Chúa (23:50)?  Chúng ta học biết gì về nhân cách của người này (23:50-51)?
  2. Ông đã sắp đặt việc an táng như thế nào (23:52)?  Hành động của ông có thể mang lại những bất lợi nào? Yếu tố nào khiến ông có thể xin phép và được chấp thuận?
  3. Sau khi nhận được thi hài của Chúa, ông đã làm gì (23:53)? Tại sao ông phải vội vàng an táng Chúa (22:54, 56)?  Những khó khăn nào ông phải đối diện để thực hiện công việc này?
  4. Những phụ nữ đã theo Chúa từ vùng Ga-li-lê đã làm gì, quan sát điều gì, và chuẩn bị làm gì (23:55-56)?  Động lực nào khiến họ làm những điều đó?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Điều bạn ngưỡng mộ Joseph nhất là điều gì?  Làm thế nào để bạn có thể có những phẩm cách như vậy?
  2. Điều mạo hiểm nhất mà bạn đã từng làm cho Chúa là điều gì? Động lực nào khiến bạn làm như vậy?  Kết quả ra sao? Bạn học được điều gì qua việc đó?
  3. Đối với nhiều người vào lúc đó, Đức Chúa Jesus là một kẻ thất bại, nhưng những phụ nữ vẫn không từ bỏ Ngài.  Bạn học được gì từ nơi họ?

Thánh Kinh Tham Khảo – Lu-ca 23:50-56

Sự An Táng Chúa
(Ma-thi-ơ 27:57-61; Mác 15:42-47; Giăng 19:38-42)

50. Bấy giờ có một người tốt và ngay lành tên là Giô-sép, làm nghị viên của Hội Ðồng Lãnh Ðạo, 51. nhưng không tán thành quyết định và hành động của họ. Ông là người quê ở A-ri-ma-thê, một thành của miền Giu-đê, và hằng trông đợi vương quốc Ðức Chúa Trời.

52. Ông đến gặp Phi-lát và xin thi hài của Ðức Chúa Jesus. 53. Ông đem xác Ngài xuống, lấy vải gai quấn lại, rồi đặt vào một hang mộ đục sẵn trong vách đá; hang mộ ấy chưa hề chôn ai. 54. Hôm đó là ngày Chuẩn Bị, và ngày Sa-bát sắp bắt đầu.

55. Các bà đã theo Ngài từ Ga-li-lê cũng theo đến đó; họ thấy ngôi mộ và thấy rõ thi thể Ngài được đặt như thế nào. 56. Sau đó họ trở về để chuẩn bị hương liệu và dầu thơm. Ngày Sa-bát họ nghỉ theo luật định.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top