Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 23:40-49

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 23:40-49

Jesus_Cross_01
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 23:40-49

 Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phải bâng khuâng không rõ đâu là sự thật hay không?  Điều gì đã giúp bạn nhận thức và đi đến kết luận?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Một trong hai tử tội đã nhận xét về Chúa như thế nào (23:41)? Người này đã cầu xin Chúa điều gì (23:42)?  Đức Chúa Jesus đã trả lời người này như thế nào (23:43)? Vì sao một tội phạm có thể có một nhận thức đúng đắn về Chúa trong khi những nhà lãnh đạo Do Thái và đám đông không thể hiểu và tin nhận Ngài?  Lời hứa của Chúa với người tử tội biết ăn năn có ý nghĩa gì cho chúng ta?
  2. Điều gì đã xảy ra khi Chúa chết (23:44-46)?  Bóng tối tiêu biểu cho điều gì (22:53) và kéo dài trong bao lâu (23:44)?  Xin phân tích ý nghĩa của bức màn trong đền thờ bị xé đôi (Hê-bơ-rơ 9:1-28; 10:19-22).
  3. Những người đứng chung quanh Chúa đã thấy, đã nghe, đã cảm nhận điều gì?  Những yếu tố đó đã ảnh hưởng như thế nào trên viên sĩ quan La Mã (23:47)? Trên tất cả những người tại đó (23:48)? Và trên những người theo Chúa (23:49; I Giăng 1:1-5)?
  4. Lời cuối cùng của Đức Chúa Jesus trên thập tự là gì (23:46)?  Điều đó thể hiện bản chất của Ngài như thế nào?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn cảm nhận điều gì khi suy nghĩ về sự hy sinh của Chúa? Điều đó có làm bạn xúc động, suy tư; hay bạn vẫn không có cảm xúc nào?
  2. Đối chiếu với kinh nghiệm của bạn và của những nhân vật trong phân đoạn Kinh Thánh này, theo bạn, làm thế nào để có thể trình bày sự hy sinh của Chúa cách hiệu quả cho những người chưa hiểu rõ về Chúa?

Thánh Kinh Tham Khảo – Lu-ca 23:40-49

40. Nhưng tên kia quở trách nó, bảo rằng, “Mày đang chịu cùng một hình phạt mà còn không kính sợ Ðức Chúa Trời sao? 41. Chúng ta bị hình phạt như thế nầy là đáng lắm, xứng với những việc chúng ta làm, nhưng người nầy đâu có làm gì sai phạm.”

42. Rồi hắn nói, “Lạy Ðức Chúa Jesus, xin Ngài nhớ đến con khi Ngài vào vương quốc của Ngài.”

43. Ngài đáp: “Quả thật, Ta nói với ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trong cõi phước hạnh.”

Chúa Chết
(Ma-thi-ơ 27:45-56; Mác 15:33-41; Giăng 19:28-30)

44. Lúc ấy vào khoảng mười hai giờ trưa, khắp xứ đều tối tăm cho đến ba giờ chiều. 45. Mặt trời bị nhật thực, và bức màn trong đền thờ bị xé ở giữa ra làm hai.

46. Sau khi Ðức Chúa Jesus kêu lên một tiếng lớn, Ngài nói: “Cha ơi! Con xin trao linh hồn Con trong tay Cha.” Nói như thế xong, Ngài trút hơi thở cuối cùng.

47. Viên đại đội trưởng thấy sự việc xảy ra như thế, ông cất tiếng tôn vinh Ðức Chúa Trời và nói rằng: “Người nầy đúng là một người ngay lành.”

48. Mọi người tụ lại để xem cảnh ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra, bèn đấm ngực mà trở về.

49. Những người quen thân Ngài và các bà theo Ngài từ Ga-li-lê đứng đàng xa theo dõi mọi diễn biến.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top