Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 23:1-12

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 23:1-12

Jesus_Pilate_01

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 23:1-12

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn nghe những lời vu khống không?  Tại sao bạn biết những điều đó là vu khống?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Các nhà lãnh đạo Do Thái đã dẫn Chúa đi đâu (23:1)? Những lời buộc tội Chúa trong câu 23:2 khác với lời buộc tội trong các câu 22:70-71 như thế nào?  Tại sao các nhà lãnh đạo Do Thái đưa ra những lời cáo buộc này?
  2. Phi-lát đã hỏi Chúa điều gì?  Đức Chúa Jesus đã trả lời như thế nào (23:3)? Là một người xử án kinh nghiệm, tại sao Phi-lát tin Chúa Jesus là vô tội trước những điều cáo buộc trong câu 23:2 (23:4)?
  3. Các lãnh đạo Do Thái đưa thêm những lời tố cáo nào (23:5)?  Tại sao Phi-lát miễn cưỡng xét xử Chúa? Yếu tố nào khiến Phi-lát chuyển giao Chúa cho vua Hê-rốt (23:6-7)?
  4. Vua Hê-rốt có thái độ nào đối với Chúa (23:8-9)?  Những lãnh đạo Do Thái đã làm gì khi gặp Hê-rốt (23:10)?  Vua Hê-rốt và quân lính đã đối xử với Chúa như thế nào (23:11)?
  5. Vua Hê-rốt có hiểu mục đích tố cáo Chúa của những người đồng hương của mình hay không?  Tại sao vua Hê-rốt không kết án Chúa mà trả Ngài lại cho Phi-lát?  Lý do nào sau khi gặp Chúa,  Phi-lát và Hê-rốt đã trở thành bạn (23:12)?
  6. Tại sao Chúa chỉ trả lời Phi-lát một câu (23:3), nhưng Ngài không trả lời Hê-rốt câu nào cả (23:9;  Ê-sai 53:7)?  Bạn học được điều gì qua điều này?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn hành động giống như những lãnh đạo Do Thái, sẵn sàng bóp méo sự thật để đạt được điều mình muốn hay không?
  2. Có bao giờ bạn ở trong hoàn cảnh như Phi-lát, biết điều đúng nhưng không dám làm?  Lý do nào đã ngăn cản bạn hành động?
  3. Có bao giờ bạn có thái độ giống như Hê-rốt, muốn gặp Chúa chỉ vì tò mò nhưng không thật sự muốn tìm hiểu Ngài?

Thánh Kinh Tham Khảo – Lu-ca 23:1-12

Phi-lát Xử Án Chúa
(Ma-thi-ơ 27:1-2, 11-14; Mác 15:1-5; Giăng 18:28-38)

1. Bấy giờ cả hội đồng đứng dậy và giải Ðức Chúa Jesus đến Phi-lát.

2. Họ bắt đầu tố cáo Ngài rằng: “Chúng tôi đã thấy người nầy sách động quần chúng trong nước chúng tôi, cấm chúng tôi nộp thuế cho Sê-sa, và tự xưng là Ðấng Christ, tức là vua.”

3. Phi-lát hỏi Ngài: “Có phải ngươi là vua của dân Do-thái không?”

Ngài đáp: “Chính ngươi đã nói thế.”

4. Phi-lát nói với các trưởng tế và đám đông: “Ta xét thấy người nầy không có tội gì cả.”

5. Nhưng họ cứ khăng khăng nói rằng: “Hắn đã xúi giục dân bằng cách đi giảng dạy khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê cho tới đây.”

6. Khi Phi-lát nghe như thế, ông hỏi phải chăng bị cáo là người Ga-li-lê.  7. Khi ông biết Ngài thuộc quyền tài phán của Hê-rốt, ông sai giải Ngài đến Hê-rốt, vì lúc đó ông ấy đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem.

Hê-rốt Xử Án Chúa

8. Khi Hê-rốt thấy Ðức Chúa Jesus, ông rất mừng, vì từ lâu ông rất mong được gặp Ngài, bởi ông đã nghe người ta nói nhiều về Ngài, và ông mong thấy Ngài biểu diễn vài phép lạ.

9. Ông hỏi Ngài nhiều câu, nhưng Ngài không trả lời ông tiếng nào.

10. Các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật đứng dậy tố cáo Ngài gay gắt.

11. Hê-rốt và quân lính của ông khinh khi và chế nhạo Ngài. Chúng khoác trên Ngài một áo choàng rực rỡ, rồi giải trả Ngài lại cho Phi-lát.

12. Ngày hôm đó Hê-rốt và Phi-lát trở thành bạn với nhau, chứ trước đó hai bên luôn hiềm khích nhau.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top