Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:66-71

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:66-71

sanhedrin_s

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 22:65-71

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị phân xử bất công không?  Trong hoàn cảnh đó, lời biện hộ của bạn có giá trị thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sáng hôm đó, Đức Chúa Jesus đang ở đâu (22:66)? Thời gian tổ chức cuộc họp này có gì bất thường?  Tại sao?
  2. Những người lãnh đạo Do Thái muốn biết điều gì (22:67)?  Lúc đầu Đức Chúa Jesus đã nói gì (22:67-68)? Cuối cùng Ngài đã trả lời như thế nào (22:69)?  Bạn hiểu gì về danh hiệu Con Người mà Chúa đã dùng để chỉ về chính Ngài (Đa-ni-ên 7:13-14)?
  3. Những lãnh đạo Do Thái đã hỏi thêm điều gì? Họ muốn Chúa khẳng định điều gì (22:70)? Tại sao?
  4. Đức Chúa Jesus đã trả lời câu hỏi của họ như thế nào (22:70)?    Những lãnh đạo Do Thái đã phản ứng như thế nào trước câu trả lời của Chúa (22:71)?  Khi nào thì tòa án không cần thêm chứng cớ nữa?  Điều đó có nghĩa gì?
  5. Đức Chúa Jesus đã cương quyết hành động trước những việc sai trái xảy ra trong nhà của Chúa (19:45).  Tại sao trong lúc này Ngài lại thụ động?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu bạn là một thành viên của bồi thẩm đoàn trong phiên tòa sáng hôm đó, bạn làm gì: lên tiếng phản đối phiên tòa đã xử không đúng thủ tục hay im lặng chấp nhận phán quyết chung?  Nếu người bị xử không phải là Chúa, bạn hành động thế nào?
  2. Có bao giờ bạn thấy những người khác bị đối xử bất công không?  Bạn đã làm gì?

Thánh Kinh Tham Khảo – Lu-ca 22:66-71

Hội Ðồng Lãnh Ðạo Do-thái Xử Chúa
(Mat 26:59-66; Mác 14:55-64; Gg 18:19-24)

66. Ðến sáng ngày, các trưởng lão của dân, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật họp lại; họ đem Ngài ra trước Hội Ðồng của họ và hỏi rằng:  67. “Nếu ông là Ðấng Christ, hãy nói cho chúng tôi biết.”

Nhưng Ngài trả lời họ, “Nếu Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ không tin, 68. và nếu Ta hỏi, các ngươi sẽ không trả lời. 69. Nhưng từ bây giờ trở đi Con Người sẽ ngồi bên phải ngai quyền năng của Ðức Chúa Trời.”

70. Tất cả họ đều hỏi: “Vậy ông là Con Ðức Chúa Trời sao?”

Ngài trả lời họ: “Chính các ngươi nói rằng Ta là Ðấng ấy.”

71. Họ bèn nói: “Chúng ta đâu cần chứng cớ gì nữa? Chính chúng ta đã nghe miệng ông ấy nói rồi.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top