Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:54-65

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:54-65

PeterDenials

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 22:54-65

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn cảm thấy xấu hổ về một việc mà bạn đã làm, hay một lời mà bạn đã nói, không?  Bạn đã làm gì sau đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Nhân cách của Phi-e-rơ từ trước cho đến phần đầu của câu chuyện này như thế nào?  Việc Phi-e-rơ dùng gươm bảo vệ Chúa (Giăng 18:10), và việc ông tiếp tục theo Chúa sau khi Ngài bị bắt (22:54), cho thấy con người của Phi-e-rơ như thế nào?
  2. Phi-e-rơ chối Chúa trong hoàn cảnh và môi trường nào? Có gì giống nhau, có gì khác nhau, trong ba lời cáo buộc, và trong ba lời chối Chúa (22:55-59)?  Tại sao Phi-e-rơ phủ nhận mối quan hệ của ông với Chúa?
  3. Điều gì đã tác động mạnh vào lòng của Phi-e-rơ? Tiếng gà gáy? Ánh mắt của Chúa? Hay lời nói của Ngài? Vì sao khi nhớ lại lời của Chúa thì Phi-e-rơ khóc (22:60-61)?
  4. Lúc Phi-e-rơ chối Chúa, những người bắt Chúa đã đối xử với Ngài như thế nào (22:62-65)?  Xin liệt kê những điều mà họ đã làm cho Chúa.

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn làm điều gi sai trái với Chúa?  Lúc đó, bạn nhận biết con người của mình như thế nảo? Những điều gì từ Chúa đã khiến bạn quay lại với Ngài?
  2. Môi trường nào có thể khiến bạn phạm tội với Chúa (Thi Thiên 1:1)?  Làm thế nào để bạn có thể đứng vững trong những hoàn cảnh như vậy?
  3. Lúc Hội Thánh gặp khó khăn, danh Chúa bị sỉ nhục, thái độ của bạn như thế nào? Có bao giờ bạn phủ nhận rằng mình thuộc về Chúa hay không? Tại sao?

Thánh Kinh Tham Khảo – Lu-ca 22:54-65

Phi-e-rơ chối Chúa

54 Họ bắt Đức Chúa Giê-xu dẫn đi và giải Ngài đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo xa xa.

55 Họ nhóm lửa giữa sân, rồi ngồi với nhau và Phi-e-rơ cũng ngồi giữa họ. 56 Một đầy tớ gái thấy Phi-e-rơ ngồi gần đống lửa thì nhìn ông chăm chăm và nói: “Ông nầy cũng ở với người ấy.” 57Nhưng Phi-e-rơ liền chối và nói: “Nầy chị kia, tôi không biết ông ấy đâu!” 58 Một lúc sau, có người khác thấy Phi-e-rơ và nói: “Ông cũng thuộc về bọn đó!” Phi-e-rơ đáp: “Nầy anh, không phải đâu!” 59 Khoảng một giờ sau, có kẻ khác quả quyết rằng: “Chắc chắn ông nầy cũng ở với Giê-xu, vì ông ta cũng là người Ga-li-lê.” 60 Nhưng Phi-e-rơ nói: “Nầy anh, tôi không biết anh nói gì!” Ngay lúc Phi-e-rơ còn đang nói, thì gà gáy.

61 Chúa quay lại nhìn ông. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán: “Hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ chối Ta ba lần.” 62 Phi-e-rơ đi ra ngoài và khóc lóc đắng cay.

63 Những kẻ canh giữ Đức Chúa Giê-xu chế nhạo và đánh Ngài. 64 Họ bịt mắt Ngài lại, rồi hỏi: “Hãy nói tiên tri đi! Ai đánh anh đó?” 65 Họ còn nói nhiều lời khác nhục mạ Ngài.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top