Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:47-53

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:47-53

JudasBetraysJesus
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 22:47-53

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ vì tham lam, hoặc vì thiếu hiểu biết, bạn đã bị người khác xúi giục làm một việc sai trái hay không?  Sau đó bạn cảm thấy thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Ai là người dẫn đầu đám đông đi bắt Chúa (22:47)? Tại sao Giu-đa biết chỗ Chúa đang ở, để dẫn người Do Thái đến bắt Ngài (21:37, 22:39)?
  2. Giu-đa đã làm gì?  Đức Chúa Jesus hỏi Giu-đa điều gì (22:48)?  Thành ngữ “nụ hôn phản bội” – xuất phát từ hành động này của Giu-đa – mô tả điều gì?
  3. Những môn đồ của Chúa đã làm gì (22:49)?  Bao nhiêu người trong các môn đồ của Chúa đã ra tay hành động (22:50)?  Đức Chúa Jesus đã truyền cho người này điều gì?  Sau đó, Ngài đã làm gì (22:51)?
  4. Tại sao đoàn người đi bắt Chúa rất đông và được trang bị nhiều vũ khí (22:52)?  Họ lo sợ điều gì? Họ đã đối diện với sự thật, khi họ gặp Chúa, như thế nào?
  5. Đức Chúa Jesus đã hỏi họ những điều gì (22:52-53)?  Xin phân tích phương cách, thời gian, và địa điểm người Do Thái bắt Chúa?  Nếu Đức Chúa Jesus thật sự là người có tội, tại sao họ không bắt Chúa cách công khai? Hành động của họ chứng minh điều gì?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn hành động giống như Giu-đa, dùng những kiến thức bạn biết về Chúa để hành động trục lợi cho mình hay không?  Kết cuộc của những mối lợi bạn thu được qua điều này đã đem lại điều gì cho bạn?
  2. Có bao giờ bạn hành động giống như các môn đồ, cầu hỏi ý Chúa, nhưng hành động không chờ Ngài trả lời hay không? Kết quả đem lại điều gì?
  3. Nếu bạn là người đầy tớ của vị thượng tế, vâng lệnh của chủ mình đi bắt Chúa, nhưng khi gặp Chúa được Ngài cứu giúp, bạn suy nghĩ gì và sẽ hành động như thế nào?

Thánh Kinh Tham Khảo – Lu-ca 22:47-53

Giu-đa Phản Chúa
(Ma-thi-ơ 26:47-56; Mác 14:43-50; Giăng 18:3-11)

47. Ðang khi Ngài còn nói, kìa, một đám đông xuất hiện, có tên phản bội Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, dẫn đầu họ. Hắn lại gần Ðức Chúa Jesus và ôm hôn Ngài.

48. Ðức Chúa Jesus nói với hắn: “Giu-đa, ngươi dùng cái hôn để phản bội Con Người sao?”

49. Những người đang ở quanh Ngài thấy sự việc xảy ra liền hỏi, “Lạy Chúa, chúng con phải dùng gươm để đánh chăng?”  50. Một người trong nhóm họ chém đầy tớ của vị thượng tế đứt tai bên phải.

51. Nhưng Ðức Chúa Jesus trả lời và nói: “Ngừng tay lại! Ðừng đánh nữa.” Ngài sờ tai đầy tớ ấy và chữa lành cho.

52. Ðoạn Ðức Chúa Jesus nói với các trưởng tế, các sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ, và các trưởng lão đến bắt Ngài, “Sao các ngươi mang gươm giáo và gậy gộc đến bắt Ta như thể bắt trộm cướp vậy?  53. Hằng ngày Ta ở với các ngươi trong đền thờ, các ngươi không tra tay bắt Ta; nhưng bây giờ là thì giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top