Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:39-46

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:39-46

Christ_in_Gethsemane
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 22:39-46

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi đối diện với một vấn đề quan trọng sắp xảy ra, bạn đã làm gì?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Tối hôm đó, Chúa đi đâu (22:39)?  Chúa dặn các môn đồ cần làm gì (22:40)?  Và sau đó Chúa đã làm gì (22:41)?
  2. Các môn đồ thực hiện điều Chúa dặn như thế nào?  Vì sao họ hành động như vậy (22:45)?
  3. Các môn đồ đã không thể thực hiện được điều Chúa dặn trong lần đầu tiên, và Chúa đã nhắc họ lần thứ hai (22:46)? Tại sao? Những cám dỗ mà các môn đồ có thể bị sa vào là gì?  Việc Chúa nhắc lại lần thứ hai, dạy chúng ta điều gì?
  4. Đức Chúa Jesus đã cầu nguyện về điều gì? Mục đích lời cầu nguyện của Đức Chúa Jesus là gì (22:42)?  Đức Chúa Jesus đã cầu nguyện như thế nào (22:44)?
  5. Đức Chúa Trời có lắng nghe lời cầu nguyện của Đức Chúa Jesus hay không? Đức Chúa Trời sai thiên thần làm gì (22:43)?  Đức Chúa Jesus được thêm sức để làm gì?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn đã hành động giống như các môn đồ của Chúa, lúc lẽ ra cần cầu nguyện nhiều nhất để chống lại những cám dỗ, bạn đã buông xuôi theo sự yếu đuối của xác thịt?  Bạn đã làm gì khi gặp cám dỗ lần thứ hai?
  2. Mục đích lời cầu nguyện của bạn là gì?  Bạn muốn những điều bạn cầu xin diễn ra theo ý Chúa hay theo ý bạn? Tại sao?
  3. Có bao giờ bạn cầu nguyện như Đức Chúa Jesus “Xin ý Cha được nên” hay không? Vì sao bạn cầu nguyện như vậy? (Vì bạn không thể cãi với Chúa, vì bạn buông xuôi, vì bạn không biết chọn lựa như thế nào, hay vì đây là cách chọn lựa khôn ngoan nhất)?

Thánh Kinh Tham Khảo – Lu-ca 22:39-46

Chúa Cầu Nguyện trên Núi Ô-liu
(Mat 26:36-46; Mác 14:32-42)

39. Ngài đi ra, và theo thường lệ, Ngài đi đến núi Ô-liu, và các môn đồ cũng đi theo Ngài.

40. Khi đến nơi, Ngài nói với họ: “Hãy cầu nguyện để các ngươi không bị sa vào chước cám dỗ.”

41. Rồi Ngài đi cách xa họ khoảng chừng ném một hòn đá; Ngài quỳ xuống và cầu nguyện rằng:  42. “Lạy Cha! Nếu Cha muốn, xin Cha cất chén nầy khỏi Con; dầu vậy, không theo ý Con, mà xin ý Cha được nên.”

43. Bấy giờ một thiên sứ từ trời hiện ra với Ngài và thêm sức cho Ngài.  44. Trong cơn thống khổ Ngài cầu nguyện tha thiết, mồ hôi Ngài toát ra như những giọt máu nhỏ xuống đất.

45. Khi cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy, đến chỗ các môn đồ, và thấy họ đều ngủ vì đuối sức do sầu thảm.  46. Ngài nói với họ: “Sao các ngươi lại ngủ? Hãy thức dậy và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top