Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:35-38

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:35-38

Jesus_Disciples_10

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 22:34-38

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi thực hiện một chuyến đi xa, bạn cần chuẩn bị những điều gì? Vì sao? Có khi nào bạn phải đi xa mà không cần chuẩn bị điều gì? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus hỏi các môn đồ điều gì?  Các môn đồ xác nhận điều gì (22:35)?
  2. Đức Chúa Jesus dặn các môn đồ bây giờ họ cần làm gì (22:36)?  Vì sao (22:37)? Túi tiền, bao, và gươm được dùng cho những mục đích gì?  Vì sao các môn sẽ cần những điều đó trong lúc này?
  3. Các môn đồ đã đáp lời Chúa dặn như thế nào (22:38)?  Theo bạn, tại sao trong câu trả lời của các môn đồ, họ không nhắc đến túi tiền và bao bị, nhưng chỉ nhắc đến gươm?
  4. Nhóm người theo Chúa lúc đó khoảng bao nhiêu (Công Vụ 1:12-15)? Chúa dặn các môn đồ cần gươm, nhưng Ngài lưu ý họ điều gì khi Ngài nói rằng chỉ cần hai thanh gươm là đủ cho một nhóm người đông như vậy?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu Chúa truyền cho bạn đi hầu việc Ngài nhưng không mang theo tiền bạc, hành lý, và những phương tiện bảo vệ, bạn cảm thấy thế nào?  Nếu có lúc Chúa bảo bạn cần chuẩn bị tiền bạc, hành lý, và những phương tiện bảo vệ để theo Chúa, bạn nên làm gì?  Tại sao trong mọi hoàn cảnh Chúa không luôn luôn chu cấp cho bạn những điều đó nhưng có lúc Ngài muốn chính bạn chuẩn bị những điều này?  Trong trường hợp như vậy, Chúa có bất năng hay không?
  2. Trong câu chuyện này, Chúa dạy có một số điều Ngài truyền cần được áp dụng trong những hoàn cảnh hoặc thời điểm nhất định. Làm thế nào để bạn biết ý Chúa trong thời điểm hay hoàn cảnh đó để áp dụng đúng ý Chúa?  Có những tấm gương nào trong Kinh Thánh giúp bạn noi theo cho những trường hợp như vậy?
  3. Bạn nghĩ thế nào về một số cơ quan trong hội thánh chỉ chú tâm lo việc gây quỹ, trong khi hội thánh của bạn chỉ lo truyền giảng và giao phó vấn đề đó cho Chúa? Chúa phán gì hội thánh của bạn, và Chúa phán gì cho những cơ quan này?
  4. Nếu Chúa muốn bạn là người đi truyền giáo, bạn có sẵn sàng không? Nếu Chúa muốn bạn là người lo chuẩn bị tiền bạc, trang bị, và an ninh cho những người đi hầu việc Chúa, bạn có sẵn lòng làm tốt trách nhiệm đó hay không?

Thánh Kinh Tham Khảo – Lu-ca 22:35-38

Mang Theo Túi, Bao, và Gươm

35. Ngài nói với họ, “Khi Ta sai các ngươi ra đi, không mang theo túi tiền, bao bị, hay giày dép, nhưng các ngươi có thiếu gì không?” Họ đáp, “Thưa không thiếu gì.”

36. Ngài nói với họ, “Nhưng bây giờ ai không có túi tiền, hãy sắm lấy; ai không có bao bị, cũng hãy sắm lấy; ai không có gươm, hãy bán áo choàng và mua một thanh gươm, 37. vì Ta nói với các ngươi, lời Kinh Thánh nầy về Ta phải được ứng nghiệm, ‘Người đã bị liệt vào hàng kẻ phạm pháp.’ Thật vậy những gì đã viết về Ta phải được ứng nghiệm.”

38. Họ đáp, “Lạy Chúa, nầy, ở đây chúng con có hai thanh gươm.” Ngài nói, “Vậy cũng đủ rồi.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top