Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:31-34

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:31-34

Jesus_WarnsPeter

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 22:31-34

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn hứa điều gì mà bạn không thể thực hiện không?  Vì sao?  Nếu có người nói trước rằng bạn không thể giữ lời hứa, bạn cảm thấy thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus báo trước cho Phi-e-rơ điều gì (22:31)?  Tại sao Sa-tan có thể thâm nhập thẳng vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt (22:3); trong khi đó Sa-tan phải xin phép Chúa trước khi thử thách Phi-e-rơ? Xin tham khảo trường hợp của Gióp (Gióp 1:6-12; 2:1-7)?
  2. Đức Chúa Jesus hứa với Phi-e-rơ điều gì? Trọng tâm trong lời cầu nguyện của Chúa cho Phi-e-rơ là gì (22:32)? Xin phân tích những khác biệt giữa Phi-e-rơ và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đã dẫn đến kết quả khác nhau, dù cả hai đều có lần phản bội Chúa?
  3. Lúc đó, các môn đồ không biết ai sẽ phản Chúa.  Câu nói của Đức Chúa Jesus khiến Phi-e-rơ cảm thấy thế nào?  Ông đã hứa với Chúa điều gì (22:33)?  Nếu bạn là Phi-e-rơ, bạn cảm thấy thế nào trong lúc đó?
  4. Đức Chúa Jesus đã báo trước cho Phi-e-rơ điều gì (22:34)?  Điều này liên hệ như thế nào đến điều Chúa cầu nguyện trong câu 32?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn có bao giờ vấp ngã trên bước đường theo Chúa không?  Bạn có biết rằng Chúa đang cầu nguyện cho bạn không? Đức tin của bạn nơi Chúa như thế nào sau khi bạn vấp ngã?  Cuộc đời của bạn sau đó đã ảnh hưởng như thế nào trên những người chung quanh?
  2. Những thử thách trong cuộc sống có thể xảy đến rất nhanh, có thể chỉ trong vài giờ sau khi được cảnh cáo, như trong câu chuyện này. Noi gương Đức Chúa Jesus, bạn có thể làm gì để đối diện với những thử thách và cám dỗ có thể xảy đến cho bạn?
  3. Có bao giờ bạn hiểu lầm và nghĩ rằng Chúa, hay những người khác, ám chỉ mình làm điều gì không tốt?  Bạn đã phản ứng thế nào?  Bạn đã làm gì sau khi hiểu ra sự thật?

Thánh Kinh Tham Khảo – Lu-ca 22:31-34

Chúa Báo Trước Phi-rơ Chối Ngài
(Mat 26:31-35; Mác 14:27-31; Gg 13:36-38)

31. “Hỡi Si-môn, Si-môn! Kìa Sa-tan đã đòi sàng sảy các ngươi như lúa mì. 32. Nhưng Ta đã cầu nguyện cho ngươi, để ngươi không mất đức tin. Phần ngươi, sau khi ngươi quay lại, hãy làm vững mạnh anh chị em ngươi.”

33. Nhưng ông thưa với Ngài, “Lạy Chúa, con sẵn sàng đi với Ngài dù phải vào tù hay phải chết.”

34. Nhưng Ngài đáp, “Hỡi Phi-rơ, Ta nói với ngươi, hôm nay trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối không biết Ta ba lần.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top