Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:21-30

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:21-30

Juda_LastSupper

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 22:21-30

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn nói một điều gì mà người khác hiểu lầm không?  Họ đã làm gì? Sau đó, bạn đã làm gì để giúp họ hiểu đúng ý của bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus nói gì về kẻ sẽ phản Ngài (22:21)? Chúa sẽ hy sinh theo chương trình của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa có cần một người phản bội Ngài hay không (22:22)? Tại sao?
  2. Các môn đồ phản ứng như thế nào về tin có một người phản bội trong nhóm họ (22:23)?  Các môn đồ đã tranh luận về điều gì nữa (22:24)?  Việc tranh luận này cho thấy nội tâm của các môn đồ như thế nào?
  3. Trong khi các môn đồ hiểu lầm, Đức Chúa Jesus đã giải thích địa vị và trách nhiệm của một người trong vương quốc của Đức Chúa Trời khác với khái niệm đó trong vương quốc trần gian như thế nào (22:25-26)?  Chúa đã dùng chính Ngài để giải thích sự khác biệt đó như thế nào (22:27)?
  4. Chúa hứa ban cho các môn đồ những điều gì (22:29-30)?  Để nhận được những điều đó, các môn đồ cần phải làm gì (22:28)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Tại sao Chúa cho Giu-đa, là kẻ phản bội Ngài, dự tiệc thánh?  Chúa muốn dạy chúng ta điều gì?
  2. Có bao giờ bạn thấy mình giống Giu-đa: là người sẵn sàng bán Chúa để được lợi cho riêng mình; hay giống như các môn đồ: những trung thành theo Chúa nhưng vẫn muốn được người khác tôn trọng mình; hay giống như Phi-e-rơ: hứa nguyện trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhưng thất bại trong lời hứa của mình hay không?  Lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh này nhắc bạn điều gì?
  3. Chúa đòi hỏi người theo Ngài phải có tinh thần khiêm tốn và phục vụ.  Bạn áp dụng lời dạy của Chúa như thế nào trong gia đình, trong hội thánh, trong nơi làm việc, và trong cộng đồng của chính bạn?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 22:20-30

21. “Nầy, bàn tay kẻ phản Ta đang để trên bàn với Ta. 22. Con Người sẽ ra đi theo như đã định, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người.”

23. Các môn đồ bắt đầu hỏi nhau, xem ai trong vòng họ toan làm chuyện đó.

24. Sau đó, các môn đồ nổi lên cãi nhau xem ai là người lớn nhất giữa vòng họ.

25. Ngài nói với họ, “Vua chúa các dân ngoại lấy quyền lực thống trị dân, những kẻ cầm quyền trên dân cho mình là những người làm ơn làm phước cho dân. 26. Nhưng các ngươi thì chẳng như vậy. Người lớn nhất giữa các ngươi phải thấy mình như người non kém hơn, và người lãnh đạo phải trở nên như người phục vụ.

27. Vì giữa người ngồi ăn và người hầu bàn, ai là người lớn hơn? Há chẳng phải là người ngồi ăn sao? Nhưng ở giữa các ngươi, Ta sống như một người phục vụ.

28. Còn các ngươi là những người đã trung thành gắn bó với Ta giữa những cơn thử thách của Ta, 29. Ta ban cho các ngươi quyền trị vì như Cha đã ban quyền trị vì vương quốc cho Ta, 30. để các ngươi có thể ăn và uống tại bàn Ta trong vương quốc của Ta, và các ngươi sẽ ngồi trên các ngai để xét đoán mười hai chi tộc I-sơ-ra-ên.”

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top