Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:7-20

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:7-20

Jesus_Passover_s
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 22:7-20

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thường dự tiệc với ai?  Mục đích của bữa tiệc là gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Lễ Bánh Không Men là lễ gì?  Tại sao phải kỷ niệm lễ này?  Ai là những người cùng dự? (Xuất 12:1-20).
  2. Chúa sai ai chuẩn bị cho buổi lễ này (22:8)?  Có gì đặc biệt trong việc chọn chỗ để dự lễ (22:9-13)?  Tại sao Chúa không nói rõ địa điểm tổ chức bữa tiệc?
  3. Lý do đặc biệt mà Đức Chúa Jesus muốn dự bữa tiệc này là gì (22:14-18)?  Lễ Vượt Qua đã được tổ chức với mục đích gì?  Tại sao lễ này được thành toàn trong vương quốc của Đức Chúa Trời (22:16)?
  4. Chúa dạy bánh trong lễ Vượt Qua biểu tượng cho điều gì? Người ăn bánh cần nhớ điều gì (22:19)?  Người ăn bánh của Chúa nhận được điều gì (Giăng 6:32-35; 47-51)?
  5. Nước nho biểu tượng cho điều gì (22:20)?  Giao Ước Cũ dựa trên điều gì?  Giao Ước Mới đặt trên căn bản nào (22:20; Giê-rê-mi 31:31-33)?
  6. Xin phân tích sự liên hệ giữa lễ Vượt Qua với sự hy sinh và sống lại của Đức Chúa Jesus?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Mỗi lần dự Tiệc Thánh, bạn có nhớ những ý nghĩa mà Chúa dạy về thánh lễ này hay không?
  2. Khi bạn dự tiệc thánh, bạn tham dự với mục đích tương giao với Chúa, hay vẫn còn tranh luận như các môn đồ, hoặc phản bội như Giu-đa?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 22:7-20

Chúa Chuẩn Bị Dự Lễ Vượt Qua
(Mat 26:17-25; Mác 14:12-21; Gg 13:21-30)

7. Bấy giờ ngày Lễ Bánh Không Men đã đến, ấy là ngày người ta phải giết con chiên làm vật hiến tế trong Lễ Vượt Qua, 8. Ngài sai Phi-rơ và Giăng đi và dặn, “Hãy đi, chuẩn bị tiệc Lễ Vượt Qua cho chúng ta để chúng ta ăn.”

9. Họ hỏi Ngài, “Thưa Thầy, Thầy muốn chúng con dọn tiệc ấy ở đâu?”

10. Ngài đáp với họ, “Nầy, khi các ngươi vào thành, các ngươi sẽ gặp một người mang một vò nước, hãy đi theo người đó và vào nhà nào người đó vào. 11. Các ngươi hãy hỏi chủ nhà ấy rằng, ‘Thầy chúng tôi xin hỏi ông: “Phòng khách, nơi Ta sẽ dự tiệc Lễ Vượt Qua với các môn đồ Ta ở đâu?’ 12. Người ấy sẽ chỉ cho các ngươi một phòng lớn, trên lầu, có bàn ghế sẵn sàng; hãy chuẩn bị bữa tiệc tại đó.”

13. Họ ra đi và gặp mọi sự y như Ngài đã bảo trước với họ; họ chuẩn bị bữa tiệc Lễ Vượt Qua tại đó.

Tiệc Thánh
(Mat 26:26-30; Mác 14:22-26; 1 Cô 11:23-25)

14. Khi đến giờ Ngài ngồi vào bàn ăn, các môn đồ cùng ngồi với Ngài. 15. Ngài nói với họ, “Ta rất muốn ăn Lễ Vượt Qua nầy với các ngươi trước khi Ta chịu khổ hình, 16. vì Ta nói với các ngươi, Ta sẽ không ăn lễ nầy nữa cho đến khi nó được làm trọn trong vương quốc Ðức Chúa Trời.”

17. Ðoạn Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi nói, “Hãy lấy chén nầy và chia cho nhau, 18. vì Ta nói với các ngươi, từ nay Ta sẽ không uống nước nho nữa cho đến khi vương quốc Ðức Chúa Trời đến.”

19. Kế đó Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, đưa cho họ, và nói, “Ðây là thân thể Ta vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ Ta.”

20. Tương tự, sau khi ăn, Ngài lấy chén và bảo, “Chén nầy là giao ước mới trong huyết Ta, vì các ngươi đổ ra.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top